Telegraafsma #17: Belang, zwijgen is voor de daders.

In het verlengde van Telegraafsma #8: “het belang bepaalt de mening”. Nu is het verder duidelijk: “het belang bepaalt het inlevings- en bevattingsvermorgen”.

Cognitieve Dissonantie Reductie moet als een pleister werken. In gewone woorden kan men ook over gewoon liegen spreken: “Zwijgen is voor de daders”.

Als oplossing staat het begrip vertrouwen centraal. Als het hart, in het midden van de begrippen verantwoordelijkheid, echtheid en eenvoud.

Waarbij de geloofwaardigheid wordt bepaald door de waarde en de inhoud van de communicatie.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #16: Tweede Kamer, ‘Voortgang Beleggingspolisdossier’

Aan de leden van de Tweede Kamer.

Geachte dames en heren,

Op korte termijn zal het KiFiD, het klachteninstituut Financiële Dienstverlening, zich uitspreken over gang van zaken betreffende het dossier beleggingsverzekeringen. Het KiFiD heeft inmiddels uitspraak gedaan in vijf zaken die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. De vragen zijn o.a.: “Wat gaat het Kifid nu doen met deze 700 zaken? En wat betekent dit voor de woekerpolisbezitters?”.

Deze vragen zijn voornamelijk van procedurele aard. Hoewel het zeer goed is dat de verdere de behandeling van de KiFiD-zaken nu verder voortgang krijgt zijn er veel meer aandachtspunten in het dossier die directe en gelijkwaardige aandacht verdienen.

Zo zijn er meerdere procedures bij rechtbanken aanhangig en worden er op diverse niveau’s gesprekken met verzekeraars gevoerd. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere vormen van schikkingen bereikt. Daarmee blijft het belang van de diep inhoudelijke betekenis groot. Immers er moet recht worden gedaan en de wereld van de financiële dienstverlening heeft een dringende behoefte aan het herstel van het vertrouwen. Dat geldt aan de basis, zoals de definitieve oplossing van het beleggingspolisdossier. Maar ook op macro-niveau, zo wordt er zo maar gesproken over risico’s voor het systeem. Menige soortgelijke gedachtenuiting blijft feitelijk ongetoetst.

Iets meer inzicht in de behandeling van de zaken bij het KiFiD is wenselijk, maar dat heeft alleen zin als het gehele kader van het functioneren van de financiële dienstverlening (opnieuw) in beeld wordt gebracht. Een systematische aanpak is het vaststellen van de diverse ‘stakeholders’ in het dossier en de rol die men in het verleden heeft aangenomen, de bijdragen die men geleverd heeft en welke resultaten men heeft bereikt en/of verwacht nog gaan te bereiken. Meer duidelijk, dat er per organisatie wordt vastgesteld wat er verder is te verwachten met een onderbouwing van de zichtbare feiten en een volledig verwachtingsbeeld van datgene wat door en via de organisatie bereikt gaat worden. Gekoppeld aan het vervolg, hoe het een en ander is gecommuniceerd en de verwachtingen van de consument werden en worden vormgegeven.

In het vervolg op de brief van Minister J.R.V.A. Dijsselbloem d.d. 15 maart 2017 aan uw Kamer (nummer 2017-0000040370) heeft ondergetekende een eerste overzicht van de stand van zaken gemaakt. Het spectrum van de mogelijkheden is breed en diep. Slechts een beperkt voorbeeld is: de vraag of naast de procedurele behandeling van de KiFiD-zaken het net zo zeer van belang is de vraag te stellen op welke wijze in het nieuw opgestelde ‘Reglement’ bepaalde regels gaan uitwerken. Met het opruimen van 700 dossiers wordt er geen einde gemaakt aan ‘de woekerpolisaffaire’. De ware aard van het ontstaan en de gevolgen daarvan zijn nog lang niet boven op de tafel gelegd. De tijd heeft zijn werk nog lang niet gedaan.

Daarmee blijft de werkelijke bespreking van het gehele complex van factoren, en de invulling van de verschillende taken en functies, nog niet in een totaal perspectief. De woekerpolisaffaire staat niet voor een afsluiting maar kan juist gaan beginnen. Zeker bij de realisatie dat op, tot nu toe, de ‘woekerpensioenen’ nog aan de orde dienen te komen.

Een en ander wordt, als eerste verschijning van de beoogde inventarisatie, nu – in een eerste aanzet – en verder in beeld gebracht op de website www.vertrouwenverzekerd.nl. Het doel van deze brief is u als lid van de Tweede Kamer zoveel mogelijk nader te informeren, maar ook om u te vragen door te geven welke issues in dit dossier voor u van belang zijn en op welke wijze wij voor u antwoorden kunnen verschaffen. Met als een beoogd resultaat dat alle belanghebbenden uiteindelijk aan het woord komen en zich zelf aan de consument, op feitengronden, kunnen en zullen presenteren. Of naar beste waarneming zullen worden getoond.

De politiek heeft als het ware een ‘rustpauze’ achter de rug. Dat zal niet zo blijven. De scheidingen in belangen en meningen zullen juist toenemen, zo kan men redelijkerwijs verwachten. Met verassende wendingen en oplossingen, die ook voorkomen. De feiten komen hoe dan ook verder aan de orde. Vervolgens blijft het een kwestie van keuzes maken. In die zin is deze brief aan het enige juiste adres gericht: keuzes maken is immers uw vak. De kennis van de feiten en begrip voor hoe de belangen zijn en worden bepaald is daarvoor de basis. Opdat het vertrouwen weer verzekerbaar wordt. Zodanig dat ook de consument weet welke keuzes er mogelijk zijn.

Graag zien wij uw reacties tegemoet.

Met hartelijke dank en gelijke groet,

René Graafsma

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, KiFiD, Politiek, Verzekeraars | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #15: Café Weltschmerz

Een politieman betrokken bij een bepaalde zaak zei ooit eens tegen mij: “René, de werkelijkheid is als zoals hij is. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar dat doe ik niet. Ze geloven het toch niet”.

Het is tijd geworden, de feiten zijn verzameld en er worden nu resultaten gerealiseerd, om in het beleggingspolisdossier de zaken bij naam te noemen, de personen aan te spreken en te bevragen.
De politieman is ander werk gaan doen. Dat gaan wij toch maar niet doen, ……….

Geplaatst in Café Weltschmerz | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #14: actualiteit ‘beleggingspolisdossier’

Voor de actualiteiten in het beleggingspolisdossier kan worden verwezen naar de actualiteitenpagina op de website www.beleggingspolisherstel.nl: http://beleggingspolisherstel.nl/actueel/

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Jurisprudentie, KiFiD | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #13: het KiFiD en ‘voorbeeldzaken’.

Een bericht op de site van het KiFiD:
Kifid houdt klachten beleggingsverzekeringen nog enige tijd aan

7 augustus 2017

Kifid houdt de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolis genoemd, nog enige tijd aan. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling. Betrokken consumenten zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Uitgangspunt bij Kifid is dat de wijze waarop de Geschillencommissie klachten beoordeelt in overeenstemming is met de door de Commissie van Beroep gedane uitspraken. Met de recente uitspraak van de Commissie van Beroep van een consument tegen Nationale Nederlanden is er een duidelijke lijn als het gaat om de zogenaamde ‘eerste kosten’. Over andere aspecten die in de nog lopende vier beroepszaken voorliggen, moet de Commissie van Beroep nog uitspraak doen.

De Geschillencommissie zal de behandeling van de beleggingsverzekeringsklachten pas voortzetten nadat de Commissie van Beroep zich over alle aspecten heeft uitgelaten. Mogelijk is dat pas nadat in alle vier lopende beroepszaken uitspraak is gedaan.

In 2016 en 2017 heeft de Geschillencommissie in vijf ‘richtinggevende’ uitspraken uiteengezet hoe zij klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt. Dit betreft de uitspraken van de Geschillencommissie onder de nummers 2016-120, 2016-129, 2016-311, 2016-628 en 2017-072. In alle vijf zaken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep van Kifid. De recente uitspraak van de Commissie van Beroep heeft betrekking op zaak 2016-129 en is terug te vinden onder nummer 2017-023A.

Geplaatst in KiFiD, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #12: Denken in alternatieven

Het oplossen van ‘de-beleggingsproblematiek’ is als het ontwarren van een schijnbaar totaal in de knoop geraakte belangenwereld en een bijzondere realiteit.

Een indruk daarvan kan worden verkregen door kennis te nemen van een brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer:

kamerbrief-wabeke-aanbeveling-bij-beleggingsverzekeringen

Een pad om, zo goed mogelijk, te blijven volgen.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Politiek, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #11: Evaluatie KiFiD

Het KiFiD, is het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Essentieel als het gaat om de behandeling van klachten, zoals over beleggingsverzekeringen die ‘woekerpolissen’ blijken te zijn. (Link: www.kifid.nl).

Over het functioneren van het KiFiD valt nog wel het één en ander op te merken. Zo heeft er een recente evaluatie van het KiFiD plaatsgevonden. Onderstaand treft u het rapport en het bijpassende schrijven van de Minister van Financiën aan.

Kamerbrief-evaluatie-kifid

Eindrapport-evaluatie-kifid

Met dit bericht breng ik u deze rapportage graag ter kennisname. De behandeling door de Tweede Kamer (commissie Financiën) gaat schriftelijk plaatsvinden.

Stap voor stap zullen we ‘de evaluatie van het functioneren’ als een ui nader afpellen. En dan zichtbaar maken ‘hoe de systemen functioneren’. Dit aan de hand van zaken die in de praktijk en actueel worden behandeld. Met de verwachting dat u zich daardoor een eigen en helder beeld kunt vormen. We gaan ‘de ui afpellen’, ……

Het KiFiD: om af te pellen, ………

Recent heeft het KiFiD bekend gemaakt dat er sprake zal zijn van een gefaseerde behandeling van de dossiers. Dat is een positieve stap, zo lijkt het nu. Nader valt te bezien hoe het één en ander nader gaat uitwerken. We gaan het de komende weken en maanden op de voet volgen. En op korte termijn omzetten in nadere en concrete acties, op politiek niveau. Er valt niet aan te ontkomen, zo zal blijken.

Er zijn lopende procedures waar ik aan u verslag van zal doen. Met telkens een toelichting op de betrokkenheid van personen, de werking van de regels, de wijze van de uitvoering van de regels en een uiteindelijke oplossing van de puzzel die we met de stukjes en reepjes van de ui in elkaar gaan leggen.

Geplaatst in KiFiD, Politiek, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #10: ING / NN

Eind jaar 2014 schreef ik onderstaande open brief. Het is nu praktisch al een heel eind het einde van het jaar 2016. Inmiddels zijn de werkelijkheden bij een ING / NN steeds meer zichtbaar. Dus veel meer als ‘ter herinnering’ kan er niet worden opgemerkt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Open brief aan de medewerkers van de verzekeraar Nationale-Nederlanden, representatief voor de (medewerkers van de) verzekeraars in Nederland.                                                           Van René Graafsma, op persoonlijke titel.

Over wanprestatie, corruptie en een voorgestelde oplossing.
Hollandsche Rading, 22-12-2014

Zo aan het eind van het jaar en in de kerstperiode is er een mooie gelegenheid voor reflectie. Steeds weer kan het lijken steeds slechter te gaan en spannender te worden in de wereld. Even stil staan bij alles wat er gebeurt en bij de vragen van deze tijd komt dan vanzelf op. Zo wat bedenkingen die ik graag met u deel. Om te zien wie we zijn geworden, wat we eigenlijk doen. En wie we eigenlijk ZIJN.

Het vak

In een minder vanzelfsprekende periode van mijn leven kwam op jonge leeftijd de verzekeraar Nationale-Nederlanden op mijn pad. Ik kreeg een serieuze ziekte. Wat ik wilde worden – arts – bleek niet meer verstandig en haalbaar. Ik werd intermediair en er kwam een samenwerking tot stand met uw werkgever, dé Nationale Nederlanden. De wederzijdse investering was groot, vooral in tijd en aandacht.

Op de afdeling beroepsaansprakelijkheid werkte Ferry, als kenniscoördinator. Stilaan trok ik veel met hem op, mocht op zijn afdelingen rond kijken en dossiers inzien. Uiteindelijk groeide ik uit tot een ware assurantie-ondernemer, elke dag werken met plezier.

Het voornaamste wat Ferry me leerde was: “neem niets voor waar aan in een aansprakelijkheidsdossier. Stel vragen. Stel jezelf de vraag ‘begrijp ik het wel?’ Vraag door!” Op deze wijze leerde hij, leerde de Nationale-Nederlanden, mij ‘het vak’ en gaf me een identiteit. Ik hoorde er bij.

‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van’

Tot in 2005. Op kantoor kreeg ik een brief van de Nationale Nederlanden met de aanhef ‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van’.                                                               Met mij kregen blijkbaar vele tussenpersonen zo’n brief. Het ging over de beleggingsverzekeringen. Ineens zou met 20% minder inleg hetzelfde resultaat kunnen worden bereikt. Er was iets met ‘minder kosten’. Zoals Ferry me geleerd had wilde ik vragen stellen. Maar antwoorden kreeg ik niet, hoe ik ook probeerde. De beleggingsverzekeringen werden onbedoeld ‘woekerpolissen’. Tros Radar maakte er in 2006 een publieke zaak van. De ‘woekerpolisproblematiek zou in 2011 door de bekende politicus Ronald Plasterk worden omschreven als een ‘moral hazard’.

Vragen stellen, profiteer er van

Er is nog aanleiding genoeg om over beleggingsverzekeringen vragen te stellen. Net als over de zogenaamde ‘oplossingen’.  Als u nu eens de vraag wordt gesteld: “Kunt u de nominale uitwerking geven van de Wabeke-Aanbeveling van 4 maart 2008 in de zogenaamde ‘Stichtingsakkoorden’ geven?”, dan kan dat kennelijk geen moeilijke vraag zijn. Zeker niet voor u als vakman, of –vrouw. Waarom deze vraag? Omdat op basis van de mogelijke antwoorden er door relevante partijen een ‘breed maatschappelijk draagvlak’ voor de ‘Stichtingsakkoorden’ wordt aangenomen. Van die conclusie begrijp ik helemaal niets, in euro’s uitgedrukt zijn de onttrekkingen enorm. Waarom moet een verzekeraar, de Nationale Nederlanden, van een ton, die een klant in vele jaren vaak moeizaam heeft opgebouwd, zo’n € 2.500 afnemen? Per jaar! Waarvoor? Waartoe?

Op een helemaal vergelijkbaar vlak is nog een vraag mogelijk: “Wat is de nominale uitwerking van het zo benoemde STAR-akkoord bij de beschikbare-premie-pensioen-regelingen op de feitelijke premie-inleg?”. Ik geloof er niets van dat werknemers, én werkgevers, op enige wijze er echt van de op de hoogte zijn dat het gaat om een toegestaan kostenmaximum van 9,5% van de inleg, plus een jaarlijkse inhouding van 1,5% over de waarde. Onherstelbare kosten bij normaal bedenkbare rendementen.

Kennis en de praktijk

Er zit een lijn in hoe we van alles leren, wat het ons doet en wat we er mee doen. Kennis en moraal doen er toe. Ze maken deel uit van wie en wat we zijn. Filosofen beschrijven dat onder andere in de epistemologie (hoe leren we), de fenomenologie (hoe zijn we verbonden met wat we waarnemen) en de hermeneutiek (hoe vertalen we het en leggen we het uit). Deze leerprocessen lijken wel op de totstandkoming van een polis met bijbehorende  polisvoorwaarden. Een product aan de man brengen zonder dat je er vragen over mag stellen, dat past uiteindelijk niet. Juist ook niet bij een verzekeraar als de Nationale-Nederlanden, waarbij vertrouwen en kwaliteit ooit uit het merk straalden. Een merk van trots en eer. Goede vragen, uit twijfel, moet je kunnen blijven stellen. Daar leer je van, het verbindt je met je klanten en je kan de kennis naar de praktijk en de doelen vertalen. Als beroepsbeoefenaar.

‘De woekerpolis’

Op mijn vragen kwamen geen antwoorden, (toen niet, en nog steeds niet). De kennisoverdracht kwam tot stilstand. En daarmee in feite de mogelijkheid om het vak verder uit te oefenen. Eer en trots gingen langzamerhand door het putje.  De woekerpolisaffaire, die hebben we met z’n allen laten ontstaan. Maar hoe meer vragen er – nog steeds – over worden gesteld, hoe meer de ‘woekerpolis’ slechts een symptoom blijkt van een ziekte van het systeem. Er kloppen dingen niet. Dingen die juist in het assurantievak helemaal niet passen. De belangen liggen kennelijk verkeerd.

Nationale-Nederlanden-directie-overleg: Nyenrode

Op de Universiteit Nyenrode waren vier jaren geleden 100 directeuren bijeen van de Nationale-Nederlanden. Om te vergaderen over de toekomst. Ook het morele kompas kwam daarbij aan de orde. Bij meerderheid is toen besloten om te kiezen voor de ultieme vorm van winstmaximalisatie. Men moest ‘slimmer worden’; efficiënter. Dat u dan maar anders met de consument om moest gaan, dat was dan maar zo. Bij de consument lag het belang immers niet……… Deze directeuren hebben voor zich zelf een bonus vastgesteld van 240 miljoen euro. Dat is te lezen in het prospectus ten behoeve van de beursgang. Dat is ook een manier van denken, een manier van zijn. Het zijn bewuste keuzes. Er is gewoon over gestemd.

Keuzes

De ‘woekerpolis’ kan niet blijven bestaan, dat is al jaren duidelijk. Maar het systeem is weerbarstig. De belangen werken kennelijk niet mee, bepalen de meningen, maar vooral worden met de meest krachtige belangen de werkelijke oplossingen de kop ingedrukt. Om tot een soort oplossing te komen is in 2008 de zogenoemde ‘Aanbeveling’ bedacht door de heer J.W. Wabeke. Let wel! Een ‘aanbeveling’! Maar bij verzekeraars lag al snel lag het woord ‘norm’ in de mond. Onbegrijpelijk. Want stel enkele vragen en dan blijkt dat de bedachte oplossing leidt tot een model waaraan verzekeraars alleen nog maar meer verdienen. En oplossing van een normloze aard, dus. En een regeling die helemaal niet op een breed maatschappelijk draagvlag is gestoeld.  Je kunt dit als verzekeraars wel blijven roepen, maar daarmee ontstaat het feit nog niet! Het is Nationale-Nederlanden, de hele branche, niet waardig. Ondanks alle aanhoudende kritiek en vragen die er over woekerpolissen worden gesteld blijven verzekeraars, blijft ook de Nationale Nederlanden hangen – als de naald op een kapotte grammofoonplaat – door het oneigenlijke karakter van de werking van de aanbeveling te blijven ontkennen.

Winstdeling

Nog even terug in de tijd. In december 1978 is er een statutenwijziging bij de Nationale-Nederlanden geweest. Daarmee en daarna kan de algemene vergadering van aandeelhouders een eerste verdeling van het beschikbare winstsaldo bepalen. Vervolgens bepaalt de directie de maatstaven waarnaar de voor de verzekeringnemers beschikbare winst onder hen zal worden verdeeld, alsmede de wijze waarop deze winst aan hen ter beschikking zal worden gesteld. Als we dan toch aan het vragen stellen zijn: met welke prioriteit en rechtvaardiging is de winst al die jaren verdeeld? Als bedrijf kent een verzekeraar een eigen ‘waarom van het bestaan’, een eigen ‘hoe we het doen’ en een eigen ‘wat het moet opleveren’. Met de klanten zijn daar afspraken over gemaakt, die liggen vast in polissen en ook in redelijke verwachtingen. Een polis, het Griekse woord voor burcht, staat voor een betrouwbaar en goed verzekerd huis.

Marktfalen

In zo’n burcht staan de huizen van de mensen vaak aan markten. Waar mensen met elkaar verkeren. Handel drijven. De ‘woekerpolis’ heeft laten zien dat markten kunnen falen, het ‘waarom’ ligt met het ‘hoe’ en het ‘wat’ overhoop. Er is vastgesteld dat marktfalen primair door kennis en eerlijke arbeid kan worden opgelost. (Vrij naar Dr. Fred de Jong). Dat is toch echt wat anders dan eerst het belang van jezelf en de aandeelhouders dienen. Het past om recht te doen aan uw klanten. De huizen van die klanten staan in ons land. Nederland is een rechtsstaat, geen machtsstaat. Een rechtsstaat, waarin beschaving zich kenmerkt door de beperking van de rechten van de sterken en het vergroten van de rechten van de zwakkeren. Zo kent de Nationale-Nederlanden de ‘Chances for Children’. Mooi. Maar waarom dan ook niet de rechten van klanten respecteren? En hen op een juiste wijze compenseren voor de door hen geleden schade?

Vergaderen en feestvieren

Uw directie is, uiteraard, aanwezig geweest bij de onderhandelingen over de ‘woekerpolissen’ met de u bekende stichtingen. Het werk van de stichtingen werd gedaan door een serie advocaten en bestuursleden. Uit een verslag van een aanwezige blijkt dat de oren doof waren voor de werking van ‘de nominale berekeningen van de uitwerking van de genoemde Wabeke-Aanbeveling op de uiteindelijke netto premie-inleg’, nogmaals de regeling ‘waarvoor een breed maatschappelijk draagvlak’ zou bestaan?! De inhoud van de analyses werd aan de kant geschoven ten faveure van de zo gewenste uitkomst: zo snel mogelijk een overeenkomst ten koste van wat dan ook. Maar wel met afspraken over vergoedingen die de stichtingen zouden ontvangen. Een regelrechte wanprestatie! En een corrupte handelswijze, hoe dan ook. (Internetwoordenboek: corrupt = die geld aanneemt om iets gunstigs voor je te doen dat niet mag). Daags er na werd de overeenkomst met een fraai diner gevierd.

Schadeherstel

Een verzekeraar beperkt de risico’s en herstelt schaden. Oorspronkelijk stonden daarbij de klanten en de medewerkers centraal. De ‘woekerpolis’ is een ernstig symptoom van het verschoven belang naar eigen belang en aandeelhoudersbelang. Steeds duidelijker komt dat in beeld. De ziekte slaat onvermijdelijk naar binnen. Naar u! Deze brief en de vervolg informatie die er gaat komen is niet tegen u gericht, niet tegen de Nationale-Nederlanden. Uw directie is meermalen vooraf op de hoogte gesteld van deze brief. Beschouw deze brief als een mogelijk echte duurzame winstgevende boodschap tegen het onbegrijpelijk optreden en handelen van zogenaamd leidinggevenden. Mensen die zichzelf 240 miljoen euro bonus toekennen mogen wij niet als de leiders erkennen. Dat geld kan net zo goed, nee beter naar de polishouders, naar het herstel van ‘woekerpolissen’, naar u als de medewerkers voor opleidingen en trainingen, naar ondernemerschap en initiatief. En als deze ‘leiders’ dat ook niet willen, dan maar naar Unicef. Uw partner voor de ‘Chances for Children’. Waarom niet? Ik vraag u op om op te staan tegen deze cultuur. U bent het, die van binnen uit de cultuur kunt veranderen! U kunt uw leidinggevenden bewerken. Laat u niet willoos mee slepen in deze teloorgang.

Verzekeren is niet alleen zaak van het omgaan met risico’s. Verzekeren is in het hart een zaak van vertrouwen, trots en eer, het uitoefenen van een prachtig vak, het leveren van diensten aan medemensen. Gewoon werken voor de klant, en het bedrijf dat je samen met je collega’s bent. Voor een goede winst, in meerdere opzichten. Daarin kunt u bij de Nationale-Nederlanden – van binnen uit – voorop gaan. Zo heb ik het van Ferry geleerd.

Zo kunnen we duurzaam worden, zo kunnen we het doen, en zo kunnen we ZIJN.

Ik wens u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2015.

Met hartelijke dank voor het lezen en een groet,

René Graafsma

www.renegraafsma.nl.                                                                                                                             Postbus 79, 3738 ZM Maartensdijk.                                                                                                     M. 06-48462230                                                                                                                       E. mail@renegraafsma.nl

Geplaatst in ING, Nationale-Nederlanden, Telegraafsma, Verzekeraars | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #9: De Kloof

VAKANTIE

Het is weer vakantietijd. Tijd om weer eens helemaal niets te doen. Als dat tenminste lukken wil. Want het is als altijd, het lijkt heel rustig, maar er gebeurt van alles. Ook nu weer kun je elke dag horen: “het gaat niet goed, er moet wat gebeuren, het is een stilte voor de storm”. En trouwens, de dagen vliegen voorbij. De zomer is zomaar weer voorbij, …… Goed, nu even de tijd om over van alles en nog wat even na te denken en daarna weer door te gaan, net wat slimmer misschien?

DeKloof

‘DE KLOOF’

Er lijken vele verschillen te verstaan. Tussen de mensen, in steden, straten, ieder in z´n huis, met allemaal onze eigen trots, en eigen manieren om over ons zelf en het gedrag dat we vertonen goed te praten. Ieder met z´n eigen werkelijkheid en realiteiten. We hebben allemaal onze eigen redenen om de dingen te doen en te laten, onze eigen wijze van doen te vinden, en te gaan voor het resultaat dat we moeten en willen bereiken. Er zijn verschillen tussen zoals de één en de ander ´het´ doet. Er zijn zo veel verschillen, de goede luisteraars verstaat het: “het belang bepaalt de mening”!

Zoveel belangen, zoveel meningen, ……. De vraag is of die tijd niet eigenlijk voorbij is: ieder voor zich? Nou ja, de benen maar even in het zwembad en de blik vooruit. Met een drankje, in de hand: “waar zitten de verschillen?” En hoe gaan we verder “in ieder belang?”. Het is net verzekeren, we zullen het samen moeten doen. De vele verschillen, de kloof moeten overbruggen. De vraagstukken van deze tijd zijn van dien aard dat we elkaar de hand zullen moeten reiken. Dwars door en over alles heen, wetende dat dat niet makkelijk zal zijn. We zijn het niet gewend, we zijn er niet op ingesteld, en we worden tegengewerkt. Zo ervaren we het allemaal, want ……. “het is nu eenmaal ons systeem”.

‘HET SYSTEEM’

De vraagstukken van nu zijn eigenlijk problemen van de systemen die ons omringen. Belangen bepalen, zoals gezegd, de meningen en voor we het weten zitten we in een tunnelvisie, van het eigen belang. Elke redenatie die we kunnen vinden om het eigen gedrag te rechtvaardigen pakken we op, en zo dwingt het systeem om ons keurig netjes te blijven gedragen. We hebben het niet door, er zijn er vele gelukkig mee, maar ook velen worden er doodziek van.

Het systeem werkt elke aanpassing tegen. Het is rijk en machtig. Het individu kan daar nooit alleen tegenop, dus begint er maar niet aan. Het systeem kan eindeloos tijdrekken, zaken ontzettend ingewikkeld maken, zonodig de spelregels veranderen, de ander zwart maken, en betrokken verantwoordelijken verlaten – als het lastig wordt – gewoon het schip. Ontevreden wantrouwige consumenten blijven achter, bedrijven vallen weg, controle organen van het systeem nemen in omvang en kosten toe. De ziekte is besmettelijk. Het wordt wel heet daar bij het zwembad, maar even naar de schaduw, …….

Het kan niet zo blijven, en dat hoeft ook niet. En zo gaat het ook niet. Want er zullen altijd mensen blijven opstaan om er iets aan te doen. De meute volgt niet, we zouden het wel anders willen, maar zo gaat het nou eenmaal niet. Het is ook een heel traject. Eerst gaat het om de vraag om welke principes het nou ook al weer ging. Terug naar de kern, de feiten maar weer eens op een rijtje. Zodat we weer ons eigen verhaal kunnen schrijven, met wat we doen en willen zijn. Voor ons zelf, en die vele anderen om ons heen. Het gaat om vragen die we ons weer eens kunnen stellen, als we op vakantie zijn. Even in alle rust, met de voeten in het gras, ………

Er zijn vele kloven, van de meeste hebben we geen last. Maar het kan te gek worden, zonder dat we het willen weten, maar dan komt het vanzelf op ons af. En gaat het zich oplossen. Bedenk, ……….. hoe dieper de kloof, ……….. hoe mooier de brug!!

kazura-bridge-1185992_1280

Geplaatst in De Kloof, Systeemdwang, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #8: Systeemdwang

Om nader uit te werken:

Systemen en mensen

‘Systematische problemen zijn systeem problemen’.

 • Het belang bepaalt de mening
 • Tunnelvisie
 • Cognitieve Resonantie (Dissonantie) Reductie
 • Systeemdwang
 • Systeemziektes

Systeem-strategieën (voorbeeld woekerpolis)

 • Tijdrekken
 • Ingewikkeld maken
 • Spelregels veranderen
 • Individualiseren
 • Demoniseren
 • ‘Het schip verlaten’

Het antwoord

 • De principebenadering
 • De fenemenologische benadering
 • De narratieve benadering
 • De hermeneutische benadering
 • De (discours)ethische benadering
 • De (zorg) ethische benadering

De kloof overbruggen

 • Invasieve integratie zonder de homeostase van het systeem te verstoren
 • Paradigmawisseling en overgang (Van Covey >>>>> De Deal)
 • ABPOTLOOD
 • MVGM, wel een Missie en Visie, maar Geen Middelen (waar het systeem wel over beschikt)
 • (Social-media) en politieke keuzes
Geplaatst in Systeemdwang, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen