Telegraafsma #5: De diagnose

Op 29 maart 2014 is er een ‘Commissie Verzekeraars’ ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer welke heeft onderzocht op welke wijze de Nederlandse verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen.

Het resultaat is het rapport ‘Nieuw leven voor verzekeraars geworden’: Nieuw leven voor verzekeraars.

Samengevat: samenvatting-rapport-nieuw-leven-voor-verzekeraars.

Waarop een Kabinetsreactie is gekomen: Kabinetsreactie_op_het_rapport_van_de_Commissie_Verzekeraars.

Met een overzicht en aanbevelingen: Overzicht_en_reactie_aanbevelingen_van_de_Commissie_Verzekeraars.

Het onderwerp beleggingsverzekeringen komt met nadruk in het rapport aan de orde en het geheel zal de komende week door Vaste Kamercommissie voor Financiën worden besproken.

Er is duidelijk sprake van een ‘rode draad’, we kunnen spreken van een ‘diagnose’: het vertrouwen is beschaamd. Daarmee is er nog geen inzicht in de mogelijke behandeling. Dat moet, andermaal gesteld, van de politiek komen. Het is immers nog maar zeer de vraag of de verzekeringssector zelf in staat is om het herstel werkelijk in te zetten. Zolang de ‘bonusitus‘, bijvoorbeeld, onbeantwoord – genegeerd – blijft is er nog veel te doen.

Geplaatst in Politiek, Telegraafsma, Verzekeraars | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #4: De Tweede Kamer bedreigd?

Dit bericht is aan Kamerleden gericht en als persoonlijk gericht te beschouwen. Er hebben diverse gesprekken met Kamerleden plaatsgevonden. De ‘ronde tafel’ van afgelopen week over de beleggingsverzekeringen was in feite de parlementaire democratie onwaardig. Verzekeraars dreunden een standaardverhaal op, toezichthouders kennen de feiten niet, wetenschappers komen met niet praktische oplossingen. Enige die vooruitgang maken lijken de belangenbehartigers te zijn. Zie onder andere het steeds meer volwassen en groeiende Financieel Verbond. Zoals een Kamerlid zei: “dit dossier glijdt me steeds door de vingers. En als ik me uitspreek dan wordt ik zelfs (juridisch) bedreigd”. Het kan toch niet gekker worden.

Jan Wolter Wabeke

Jan-Wolter-Wabeke-2014

Ook de voormalige Ombudsman wordt het kennelijk teveel. Zelfs na zijn vetrek kan hij de zaak niet laten rusten. Hij zoekt zijn weg, onder andere op zijn website www.janwolterwabeke.nl.

Wie is de baas?

De hoogste politieke macht ligt bij de Tweede Kamer. Een dooddoener. Maar ook de dood in de pot? Wat is er gaande? Al jaren berichtgeving en kennisoverdracht maar blijkbaar nog steeds niet tot de kern van zaak gekomen. Hoe kan dat? Is de Minister nu wel of niet de baas en zijn de draaiende toezichthouders DNB / AFM in feite de oppermachtigen? Waar blijven de politieke keuzes? Zolang de Minister niet meewerkt aan het duidelijk stellen van de werking van ‘de Wabeke-aanbeveling’ is er sprake van misleiding van de Tweede Kamer, eenvoudig door de werking van de rekensommetjes (in euro’s). Gezien het feit dat er wel degelijk praktische generieke oplossingen zijn geopperd, ‘ben ik nu zo slim of bent u zo dom?’. Het kan toch niet waar zijn, ….. Mooie nieuw belastingplannen, nieuwe pensioenregels, prachtig allemaal, maar een echt herstel van de financiele huishoudens zien we niet. Flauwe verwijzingen naar het risico van beleggen, daarmee verhul je te hoge kosten en productgebreken niet.

‘Zwarte Pieten’

Over ‘Zwarte Pieten’ mogen we ook niet meer praten. Wat we zien is het schuiven met verantwoordelijkheid. De tegenwerpingen jegens de consument zijn ritueel geworden: ‘u had toch een adviseur’, ‘u wist toch dat u ging beleggen’, ‘we hebben toch breed maatschappelijk gedragen – wat een enorme leugen – gecompenseerd’, ‘we hebben een mooi nieuw product voor u’, ….. Rechters en KiFiD brengen bezwaren onder in moerassen van complexiteit, ongelijke machtsverhoudingen en een uitputtend tijdrekken. En, de Tweede kamer kijkt grotendeels toe. Jammer.

Feitenkennis, Het belang bepaalt de mening. 

Is de Tweede Kamer een ‘bedrijfsvertegenwoordiging’ of een ‘volksvertegenwoordiging’? In de afgelopen jaren is het nodige aan materiaal verzameld. Niet voor de eerste keer bent u bij deze uitgenodigd om daar kennis van te nemen. Eén,van u zei me: “maar René m’n handen zijn op de rug gebonden”, en stil is het inderdaad gebleven. We gaan het onderwerp in z’n categorische betekenis opheffen, en zullen het er niet bij laten en het nodige niet na laten .

Geplaatst in Jan Wolter Wabeke, Politiek, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #3: Hersteladvisering beleggingsverzekeringen

De woekerpolisaffaire is een nieuwe fase in gegaan. De juridische strijd kan weer gaan losbarsten. Op 29 april (2015) heeft het Europese Hof een uitspraak gedaan, die door zowel verzekeraars als door claimers gezien werd als een overwinning. Voer voor juristen dus.

Indringender dan ooit wil  zowel de Tweede Kamer als minister Dijsselbloem dat via de ‘hersteladviezen’  zaken voor de klant ‘opgelost’ gaan worden. Het kabinet heeft besloten dat de touwen bij verzekeraars steeds strakker zullen worden aangetrokken. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit ook zijn invloed gaat krijgen op de financieel adviseurs.

Hersteladvisering

De AFM heeft van de regering de opdracht gekregen om te kijken hoe het loopt met de ‘hersteladvisering’. Als eerste moesten de polissen worden aangepakt, waarbij er geen vermogen (meer) opgebouwd werd. Integendeel: waarin het vermogen steeds minder werd. Men noemt dat de Niet Opbouwende Polissen. Een van de oorzaken van het niet (meer) opbouwen is dat de premie voor de overlijdensdekking  te veel van de totale inleg vergt, zodat er te weinig geld over blijft om aan de waarde toe te voegen. Volgens de nieuwe  (concept-)regels zijn verzekeraars verplicht om dat ‘niet (meer) opbouwen’ tegen te gaan. In veel gevallen gebeurt dat door de overlijdensrisicodekking apart te gaan verzekeren.

Natuurlijk vereist dat de nodige uitleg aan de polishouder. En actie van de polishouder. En vaak gaat het hier om verzekeringen die naast een hypotheek zijn gesloten. Als de geldgever een andere partij is dan de verzekeringsmaatschappij dan geeft het ook het nodige werk om de verpanding er af te halen en weer op de verzekeringen te zetten. Dit ondanks het feit dat deze geldgevers van de AFM mee zouden moeten werken. (Volgens een brief van de AFM aan die geldgevers van 13 oktober 2014) In de komende periode (een a anderhalf jaar) komen de overige beleggingsverzekeringen aan de beurt.

De AFM heeft in een rapport van oktober 2014 gezegd dat verzekeraars onvoldoende bereikt hebben. Uit een rapport van maart 2015 bleek er wel wat verbetering te zijn, maar noch de AFM, noch de minister noch de Tweede Kamer was erg enthousiast.
Zeker toen bleek dat bij 39% van de mensen met een Niet Opbouwende Polis niets deden ondanks het advies iets te veranderen. Dat wierp de vraag op wat de kwaliteit van het advies was geweest. De AFM gaat daar nader onderzoek naar doen.

Verzekeraars trekken tot nu toe veel van de hersteladvisering naar zich toe. Met name om grip te houden op het proces. Zodat ze dat goed kunnen rapporteren aan de AFM. Maar de vraag is hoe lang ze dat vol kunnen houden zonder de adviseur erbij te betrekken.
Er zijn verzekeraars die (tijdelijk) adviseurs voor hen laten werken. Misschien een kans. Maar misschien ook een bedreiging als die adviseur in portefeuilles van andere adviseurs gaat werken. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar vindt dat de oorspronkelijk adviseur er te weinig aan doet.

Voor wie het betreft: goed de komende ontwikkelingen in de gaten houden, en in actie komen! Zie ook de website www.beleggingspolisherstel.nl

Geplaatst in AFM, Beleggingsverzekeringen, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #2: Het KiFiD

Het KiFiD is het klachteninstituut voor de wereld van de financiële dienstverlening. Verzekeraars, banken, vermogensbeheerders, enzovoort, én intermediairs zijn er bij aangesloten. Zij zijn degenen die kunnen worden aangesproken door de consument. Bij het KiFiD staat de ‘aangeslotene’ dus tegenover de klagende ‘consument’.

Toegankelijk?

De bedoeling is dat de procedures bij het KiFiD laagdrempelig zijn. Dat wil zeggen: volstrekt onafhankelijk, relatief eenvoudig en goedkoop, kortom voor de ‘eenvoudige consument’ (de simpele ziel ……..) toegankelijk. Of dat echt zo is? Ik zie het KiFiD als een ui, er is heel wat af te pellen voordat je bij de kern komt. Dat ligt zeker niet aan de medewerkers van het KiFiD, ook niet aan de Ombudsman of de leden van de Geschillencommissie of de leden van de Commissie van Beroep. De mensen staan voor hun zaak. Ik kom er later zeker diepgaander op terug, het gaat als het schillen van een ui in stukjes omdat het beter is de betrokken bronnen / personen – conform afspraken – beschermd te houden.

De kloof

Mijn interpretatie is dat er sprake is van een kloof. Je kan wel in het klachtenbeoordelingsproces betrokken zijn, maar dat maakt je nog geen inhoudelijk deskundige, in ieder geval niet direct in voldoende mate. De kloof is het gapende gat tussen de rechtsstaat en de machtsstaat. ´Compliceren´ en ´tijdrekken´ doen de rest, verdiepen de kloof. Het opkomen door en voor de consument is daarmee uiteindelijk – met het verlopen van de procedure – een schijnbare asymmetrische wedstrijd. De consument komt daarmee in een ‘emotionele achtbaan’. Het is een taak dit aan de politiek duidelijk te maken. De Minister van Financiën ziet op het KiFiD toe, en hij wordt weer gecontroleerd door de Tweede Kamer. Uiteindelijk worden de structuren wel duidelijk en ontstaan er weer werkvormen. Het kan geen kwaad de ervaringen in voorstellen tot verbeteringen om te zetten. Die zullen we dan ook zeker gaan doen.

Vragen?

Laten we bij wat vragen beginnen. Bijvoorbeeld met dit artikel van FTM (Follow The Money): Is het KiFiD onder druk nog wel onafhankelijk?

Geplaatst in KiFiD, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #1: Beursgang Nationale-Nederlanden onrechtmatig?

Bonusitis

Toen ik in aanraking kwam met de Nationale-Nederlanden studeerde ik dus geneeskunde en was onderweg om arts te worden. Er is genoeg over gezegd, dat is er door het ziektegedoe niet van gekomen. Dat geeft verder niets, helemaal genezen, maar de geneeskunde-taal is me natuurlijk wel bijgebleven. Ik stel voor in een ‘metafoor eens de ogen van een dokter te openen’.

Het is niet anders, ik kijk nu zo eens naar de Nationale-Nederlanden en vergelijkbare bedrijven, en zie toch wel het een en ander. De ‘woekerpolissen’ zijn de echte symptomen van een marktfalen, dat is wel duidelijk. Maar hoe kom je er vanaf? Zou de NN aan bonusites leiden? Dat zou niet best zijn, in de anamnese zie je een comateus syndroom voorafgegaan door apathie, naar binnengekeerdheid en een kenmerkende onregelmatige hartslag. De NN doet weinig aan het herstel van de echte ziektes, heeft eigenlijk geen echte goede ziektekostenverzekering en daarmee geen vrije artsenkeuze. Het eigen risico is hoog.

Bonusites is ook heel besmettelijk, gaat de hele wereld over. Een vertaling in het engels van de Open Brief ligt in ieder geval voor de hand, als waarschuwing. De therapie is nogal hard en niet eenvoudig. Absolute rust is voorgeschreven en uiteindelijk de omzetting naar een onderlinge waarborgmaatschappij.

De eerdere doorverwijzing naar een specialist, (J.R.V.A. Dijsselbloem) heeft niet echt geholpen. Een recept als de €motie komt er maar niet door. Binnenkort is er een congres van zijn club op 17 en 18 januari. Ik zal om spreektijd vragen om mogelijk tot de specialisten door te dringen.

Eerst maar laboratoriumonderzoek. Het echte ziektebeeld komt dan wel naar voren. (Als je op de link klikt opent het PDF-bestand zich vanzelf).

A_NNopenBrief20141222

1RaadplegingStichtingVerliespolis

2NotitieRolandUittenbogaard

3ConceptVragenMinisterDeJagerWoekerpolisdossier

4_over_het_AFM-rapport_inzake_nazorg_beleggingsverzekeringen_(Kamerstuk_29507,_nr._123) (1)

5aanpak-beleggingsverzekeringen

6kamerbrief-inzake-planning-ao-beleggingsverzekeringen

7kamerbrief-inzake-antwoorden-schriftelijk-overleg-beleggingsverzekeringen

Er zijn lange wachttijden, maar met de kerst werken we door. Eerst maar op de uitslagen wachten.

Geplaatst in Nationale-Nederlanden | Een reactie plaatsen

De Telegraafsma

De Telegraafsma is de nieuwsbrief behorend bij de website www.renegraafsma.nl.

Wil je berichten kwijt, evenementen vermelden of anderzins informatie overdragen, laat het me dan weten. Dan ‘zetten we het in de Telegraafsma’.

Contact opnemen kan via de contactpagina.

Met dank en een hartelijke groet,

René

Geplaatst in Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen