Motie ALV 50PLUS 12 december 2020

Toekomstmotie

(link: 50PLUS in de pers)

Ingediend door René Graafsma, ALV 50PLUS 12 december 2020

Overwegende:

– dat 50PLUS het imago heeft van een ‘ruzie-partij’;
– dat dat beeld wordt versterkt met en door het boek ‘Tien Zetels van Geert Dales’;
– dat dat beeld wordt versterkt door de opgeven redenen voor het vertrek
van en door Henk Krol;
– dat 50PLUS op 10 zetels in de peilingen heeft gestaan;
– dat het kiezerspotentieel voor 50PLUS alleen al om demografische redenen zeer groot is:
Net als dat het programmatische onderscheid, ten opzichte van andere partijen, van 50PLUS ook een groot potentieel vertegenwoordigt;
– dat 50PLUS een autocratische bestuurscultuur lijkt te hebben. Waarbij organisatorisch het betrekkingsniveau met hoge frequentie het inhoudelijke niveau verstoort;
– dat bestuurlijk gezien signalen van buitenaf en juist ook van binnenuit worden genegeerd;
– dat goede intenties te vaak negatief worden geframed;
– dat (persoonlijke) belangen de meningen lijken te bepalen;
– dat bijvoorbeeld de beeldvorming over René Graafsma (als ware hij een zeteljager)
misvormd is;
– dat René Graafsma, gezien de wijze van behandeling van zijn kandidatuur en de oneigenlijke motivering om hem niet op de lijst te plaatsen, zeer wel mogelijk recht kan hebben op een verkiesbare plaats op de lijst;
– dat René Graafsma een realistische visie op dit gebeuren heeft en er geen discours over buiten de oevers wil laten treden;
– dat een reeks van vragen over het bestuurlijk functioneren van 50PLUS, zie hiervoor openbare bronnen, niet alleen niet zijn beantwoord maar ook zijn en worden genegeerd;
– dat ook de huidige kandidaat lijsttrekker, directe en in een ‘oog-in-oog-contact’, gestelde logische en passende vragen tot nu toe niet heeft beantwoord en genegeerd;
– dat specifieke vragen over de stemprocedure bij de voorgaande ALV, zo ook, zijn genegeerd en niet beantwoord (afwezigheid notaris, pentest, logbestanden, tijdstip van intrekken door kandidaten van de kandidatuur, aanmeldingen nieuwe leden);
– dat als conclusie niet kan worden uitgesloten dat Corrie van Brenk de feitelijke lijsttrekker had moeten zijn / behoort te zijn;
– dat daarmee het programma en de betekenis van 50PLUS van een niet vergelijkbare aard en orde is ten opzichte van het huidige (concept-)programma;
– dat de ALV van 12 december 2020 behoort te zijn voorzien van een, voor alle deelnemers, leesbare chatfunctie;
– dat professionele organisatieadviseurs een gelijkluidende ‘DNA-analyse’ lijken te construeren;
– dat geblokkeerde zenders slechte ontvangers kunnen zijn;
– dat 50PLUS een bezwaar zou moeten kennen tegen een (vermoeden van een) gebrek aan communicatie, een gebrek aan onderling respect, een aanhoudende implosie van energie,
het negeren van de intenties en de stem van de leden;

Verzoekt het bestuur van 50PLUS, na stemming hierover in opdracht
van de ALV 12 december 2020:

– de gevolgde procedures tijdens de voorgaande ALV op integriteit te onderzoeken;
– de ALV van 12 december 2020 te voorzien van een, voor alle deelnemers,
leesbare chatfunctie opdat interactie mogelijk is;
– te regelen dat tijdens de ALV van 12 december 2020 bij de uitvoering van de stemprocedures een notaris aanwezig is, en dat de programmatuur een pentest ondergaat en dat de logbestanden worden veiliggesteld;
– Corrie van Brenk, en anderen, te bevragen over de beschikbaarheid als lijsttrekker onder andere omstandigheden;
– openstaande vragen aan de (kandidaat-)lijsttrekker beantwoord te krijgen;
– de intenties van René Graafsma daadwerkelijk te onderzoeken, door eenvoudig met
hem kennis te maken en met hem over zijn intenties en ervaringen in gesprek te gaan.
Zonder dat, vrij van enige communicatie, over hem conclusies worden getrokken;
– voor René Graafsma een verkiesbare plaats als optie, ter waardering door de ALV, beschikbaar te maken en te houden. Als ook voor andere kandidaten die melden te hebben ervaren te zijn genegeerd;
– te erkennen dat er niet 1 man, of vrouw, – naar eigen woorden – is die 50PLUS van de rand
van de afgrond kan redden;
– te erkennen dat het teamwork is en dat het met verkregen en erkend gezag, met de juiste vaardigheden, mogelijk is alle meningen en stemmen te horen en standvastig beleid te maken;
– extern en onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden van een toekomstgerichte governance, risicomanagement en compliance;
– transparantie te betrachten.

René Graafsma


Aanmelden nieuwsbrief: