Belasting / toeslagen

Uit de pers (Trouw):
“Opnieuw heeft de Belastingdienst ­geblunderd in de aanpak van de toeslagenaffaire. De fiscus heeft de onafhankelijke commissie die moest beoordelen of gedupeerde ouders in aanmerking komen voor schadevergoeding, verkeerd geïnformeerd. Daardoor werden mogelijk honderden, of zelfs duizenden ouders onterecht afgewezen voor een schadevergoeding.

Staatssecretaris Van Huffelen (toeslagen) biechtte de fout dinsdag op aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan een debat over de Belastingdienst. Kamerleden toonden zich verbijsterd over de zoveelste miskleun in het oplossen van de slepende affaire.

Duizenden ouders wachten nog op compensatie van onterecht teruggevorderde toeslagen, mogelijke schadevergoeding of inzage in hun persoonlijk dossier bij de Belastingdienst. Volgens Kamerlid Renske Leijten (SP) laat de jongste misstap zien dat de Belastingdienst op afstand geplaatst moet worden van de hersteloperatie”.

Vooruitziende blik
Dat een vooruitziende blik en een doordachte beleidsvorming van essentieel belang kan blijken volgt uit de notitie die terzake al in 2006 is gemaakt door Leo Klinkers.
Over paradigmawisselingen en het proces van de besluitvorming.
Je kan ook hier klikken om het document te downloaden.

De afkortingen in het rapport:
– MT/CPP : Management Team / Centrum voor Proces- en productontwikkeling
– COPAFIJTH: is beginsel dat voorschrijft dat je eerst een impact-analyse moet maken als je een plan ontwikkelt.
De letters staan voor:
…. Commerce en/of communicatie
…. Organisatie
…. Personeel
…. Administratieve organisatie
…. Financiën
…. Informatievoorziening
…. Juridische aspecten
…. Technologische aspecten
…. Huisvesting
– DG: Directeur-Generaal
– DG/Bel: Directeur-Generaal Belastingdienst
– CICT: is een software ontwikkelingsbedrijf
– VROM: ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu