Best of Class: de 10 van Graafsma

In mei 2011 (echt waar: anno 2022 nog steeds actueel) schreef ik de ’10 van Graafsma’. Aanbevelingen voor een deugdelijke compensatie van ‘woekerpolissen’, onder andere naar aanleiding van de uitgave van het boek ‘Woekerpolis, hoe kom ik er van af?’.
Uitgebreid na te lezen op de website van Follow the Money. ‘De 10’ resulteerde uiteindelijk in de meest toegepaste methodiek om met verzekeraars schikkingen te bereiken voor de geleden
schade met ‘woekerpolissen’.

Achterliggende kernbegrippen: transparantie, passende beloning en zorgplicht.
Met nuanceringen en voorbeelden zoals:
– de werking van het toezicht;
– indirecte transparantie;
– toezichtsvertrouwelijkheid;
– het functioneren van het KiFiD;
– hoe ook de kapitaalverzekering een woekerpolis kan zijn;
– het provisieverbod;
– de werkwijzen en verdienmodellen;
– een echte deal;
– de pensioenen;
– een gelijk speelveld.

De 10 van Graafsma
1)    De schikking vindt direct plaats, niet uitgesteld tot de einddatum. Bij afkoop of premievrijmaking worden geen kosten voor de klant berekend.
2)    Het schikkingsvoorstel is volledig transparant opgesteld, dat wil zeggen dat het ook voor de leek in de bedoeling en werking duidelijk is. De overeenkomsten met verzekeraars worden in het geheel, met alle mogelijke bijlagen, gepubliceerd.
3)    De berekening van de schikking wordt nominaal gepresenteerd. De kostengrens voor compensatie wordt in euro’s uitgedrukt.
4)    De grondslagen voor de schikking zijn verbonden met de oorspronkelijke overeenkomst: de door de klant ingekochte dienst bij de verzekeraar is vermogensbeheer en polisadministratie. De waarde van het product zelf blijft buiten beschouwing.
Deze waarde en het rendement daarover zijn van de klant.
5)    De berekende kosten voor de diensten van de verzekeraar en de tussenpersoon zijn passend, voldoen aan de inducement standaarden. De normen voor de toekomst mogen hier de normen voor het verleden zijn.
6)    De schikking omvat ook een compensatie voor het verleden, tot aan de
berekeningsdatum / schikkingsdatum. De berekeningsdatum mag de schikkingsdatum zijn en is dus niet meer vast 1 januari 2008.
Er komt wel een uiterlijke berekeningsdatum / schikkingsdatum. Bij overschrijding van de uiterlijke berekeningsdatum wordt de schadevergoeding met een bedrag per maand overschrijding verhoogd. Het compensatiebedrag kan wel direct aan de waarde van de polis worden toegevoegd en uitkeren, inclusief rendement over het compensatiebedrag,
op de oorspronkelijke einddatum.
7)    De schikking mag voor de tussenpersoon compenserende vergoedingen bevatten die door de verzekeraar aan de tussenpersoon mogen worden voldaan. Zowel voor het adviesgesprek als de feitelijke aanpassing van het product. Voorwaarde is dat de klant voor de kennisname hiervan een handtekening zet. De tussenpersoon stelt tevens een advies op waarin wordt uitgelegd aan de klant waarom er een aanpassing plaatsvindt naar het gekozen product, met een minimale product(en)vergelijking. Ook dit advies wordt ter bevestiging van de kennisname medeondertekend door de klant.
8)    Risicodekkingen staan met het schikkingsvoorstel verder los van het spaarproduct. Inteer- en hefboomeffecten worden uitgesloten. Omzettingen kunnen zonder medische waarborgen.
9)    De best of class schikking kent geen bancair karakter. De oplossing is ook herkenbaar door de toegevoegde waarde van het sparen bij een verzekeraar en niet bij een bank.
10)    De Wabeke-Aanbeveling is geen norm. Het is een aanbeveling die oneigenlijk en met eenzijdige kenmerken tot stand is gekomen. De best of class schikking neemt daar afstand van en krijgt een positieve waardering, naar de uitgangspunten en doelstellingen, van de NMa.

‘Tweed Kamer Ronde Tafel over Woekerpolissen’

Zie ook:
www.vertrouwenverzekerd.nl
www.financieelverbond.nl