Telegraafsma #12: Tijd voor Transparantie

Dit is de tekst van het burgerinitiatief dat op 29 0ktober 2020 is ingediend
bij de Tweede Kamer:

Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen (link)

Wij

 • Consumentenbond;
 • Consumentenbond Claimservice;
 • ConsumentenClaim;
 • Vereniging Woekerpolis.nl;
 • Stichting Woekerpolisproces;
 • Consumenten met een kapitaalverzekering.

constateren

 • Dat op kapitaalverzekeringen kosten worden ingehouden waarover consumenten niet zijn geïnformeerd (zogenaamde verborgen kosten) en dat voor consumenten niet duidelijk is hoe hoog deze kosten zijn;
 • Dat de jaarlijkse overzichten (zogenaamde De Ruiter overzichten) onvolledig zijn en niet alle kosten vermelden. Zo ontbreken bijvoorbeeld fondsbeheerkosten als binnen de verzekering wordt belegd in een beleggingsfonds;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is wat de totale kosten van het product zijn en dus hoeveel kosten en inhoudingen gedurende de gehele looptijd aan de verzekering worden onttrokken;
 • Dat voor consumenten met een kapitaalverzekering niet transparant is hoeveel hun bemiddelaar in totaal heeft verdiend bij verkoop van de kapitaalverzekering (afsluitprovisie) en gedurende de looptijd van de verzekering (doorlopende provisie). Met name de hoogte van de afsluitprovisie en de financieringskosten van de afsluitprovisie zijn bij de consument niet bekend, onder andere omdat deze kosten in de meeste gevallen zijn ingehouden in de jaren vóór de invoering van de zogenaamde De Ruiter overzichten.

en verzoeken

 • Verzekeraars te verplichten om consumenten op verzoek een gestandaardiseerd overzicht met betrekking tot hun kapitaalverzekering te verstrekken. Hierop dient de gedurende de gehele looptijd van de verzekering betaalde premie te worden vermeld en er dient naar soort een uitsplitsing te worden gegeven van alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten, die gedurende de gehele looptijd aan de verzekering zijn onttrokken. Het totaal van de aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen dient daarbij apart te worden vermeld;
 • Verzekeraars te verplichten om aan consumenten met een kapitaalverzekering jaarlijks een aangepast, uitgebreider gestandaardiseerd overzicht over het afgelopen jaar te verstrekken. Hierop dienen naast de betaalde premie alle kosten en inhoudingen, waaronder fondsbeheerkosten en aan de bemiddelaar uitgekeerde bedragen, te worden vermeld. Verder dienen op het overzicht van alle bedragen ook de cumulatieve bedragen vanaf de ingangsdatum van de verzekering te worden vermeld. Op die manier wordt duidelijk wat er gedurende de gehele looptijd in totaal voor de verzekering is betaald en wat de totale kosten en inhoudingen zijn;
 • Hiervoor artikel 73 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft aan te passen en uit te breiden.

Om je aan te melden: www.tijdvoortransparantie.nl

Bron: ConsumentenClaim

Geplaatst in Transparantie | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #11: Besluit op het bezwaar WOB RIVM-vragen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is RIVMVWS.png

Op donderdag 27 augustus 2020 heeft de Hoorzitting inzake het Bezwaar tegen het besluit van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in zake de WOB-procedure die ik ben gestart plaats gevonden. Als je op de link klikt zie en hoor je dit in beeld en geluid.

Op 14 september 2020 ontving ik daarop de beslissing op het bezwaar.
Middels ook deze link kun je het besluit downloaden.

Uit het besluit: “Tijdens de hoorzitting is aan u uitgelegd dat het RIVM nooit prognoses
heeft gemaakt van sterftecijfers per scenario of leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met het feit dat de sterfte door COVID-19 moeilijk te voorspellen en te meten is, zeker als niet iedereen getest wordt. Het RIVM heeft bijvoorbeeld wel de totale oversterfte gemonitord, maar ook hier zijn geen prognoses van gemaakt. Verder wordt vooral gekeken naar ziekenhuis- en ic-opnames”.

Geplaatst in Coronavirus | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #10: RIVM: geen prognose-bandbreedte-cijfers per scenario en / of leeftijdscategorie

Prognose(s)
Ik heb het RIVM is gevraagd naar de prognose van de verwachte sterftecijfers bij de verschillende scenario’s die door het RIVM zijn opgesteld en waarop beleidskeuzes worden gemaakt.

Hieronder tref je het antwoord van het RIVM aan, met tevens het verzoek aan de
Tweede-Kamer-leden daarop een reactie te geven.

RIVM: geen prognose-bandbreedte-cijfers per scenario en / of leeftijdscategorie

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Op vragen, u bekend, reageerde het RIVM als volgt:

Geachte heer Graafsma,

Wij beschikken niet over geprognosticeerde sterftecijfers. Dat betekent dat ik ze u niet kan sturen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Coen Berends
Woordvoerder

RIVM – Persvoorlichting
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Aan de leden van de Tweede Kamer: naar aanleiding van deze reactie verzoek ik u graag te reageren:

 • heeft u een mening over het ontbreken van dergelijke cijfers bij het RIVM?;
 • heeft u een mening over de mogelijke aanname dat uw regering die cijfers ook mogelijk niet heeft?;
 • het woord speculatief is tijdens de technische briefing gevallen: bent u van mening dat een voorkeur voor een bepaald scenario met het ontbreken van de betreffende cijfers ook speculatief is?;
 • het werken zonder scenario-bandbreedte-cijfers, heeft dat volgens u gevolgen voor het beleid, zoals het verzorgen van de beschikbare middelen, de reserves voor de sociale zekerheid, rekenwaarden voor de pensioenfondsen en verzekeraars, meerdere bedenkbare economische grootheden, de sociale rust en het vertrouwen in het beleid, enzovoort?

Graag verneem ik uw reaktie(s).

Met hartelijke dank en een gelijke groet,

René Graafsma

Geplaatst in Coronavirus | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #9: Erik Beckers in gesprek over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’ …………..

Erik Beckers
In dit gesprek praat Erik Beckers over zijn nieuwste boek dat hij, samen met vele collega’s Financieel Planners, andere specialisten en ervaringsdeskundigen schreef en …… schrijft.

Actueel
De boeken in zijn serie ‘Alles over …’ – eerdere thema’s gingen over scheiden, geld besparen en overlijden – worden middels een ‘print-on-demand’ methode gemaakt. Daardoor ontvangt de besteller van een boek altijd de meest actuele versie.

‘Alles over je inkomen bij ziekte’
Het boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte’ is begin 2020 de nieuwste titel in deze serie. Of je nu werknemer of ondernemer bent, als je ziek wordt vermindert vaak je inkomen. Ziekte heeft ook invloed op de kwaliteit van je leven: hoe je ontspant, woont, vakantie houdt en sport. En op je sociale omgeving. Er bestaan heel veel mogelijkheden om je leven tijdens en na je ziekte te verbeteren en vervelende gevolgen te beperken.

Bruikbare informatie
Lees in goede gezondheid het boek en bespaar geld en tijd. Verbeter de kwaliteit van je leven voor je ziek wordt. Of lees dit boek als je al ziek bent. Of als je beroepsmatig hiermee te maken hebt: je treft in dit boek bruikbare informatie aan waarmee je jouw situatie of die van je klant of naasten verbetert. Om financiële, emotionele en praktische ellende te voorkomen of te verminderen.

Beste bescherming
De informatie in dit boek geeft de beste bescherming tegen de financiële, praktische en emotionele gevolgen van ziekte. Je wordt stap voor stap meegenomen, zodat je het risico voor jezelf kunt inschatten, de gevolgen voor jouw situatie inventariseert en de maatregelen neemt die het beste bij jou passen.

Het boek
Voor meer informatie over het boek ‘Alles over je inkomen bij ZIEKTE’ en de serie ‘Alles over ….’ zie de website www.FPVI.nl/boeken.

Geplaatst in Arbeidsongeschiktheid, Ziekte | Getagged | 1 reactie

Telegraafsma #8: Gerechtshof Den Haag, 20 januari 2020 ….. Nationale-Nederlanden / Vereniging Woekerpolis.nl

Maandag 20 januari 2020 verschenen de Nationale-Nederlanden en de Vereniging Woekerpolis.nl bij het Gerechtshof Den Haag om het geschil over ‘beleggingsverzekeringen’ in hoger beroep aan het Gerechtshof voor te leggen.

Er konden maar beperkte opnamen worden gemaakt omdat de Nationale-Nederlanden niet wenste dat er van hen opnamen werden gemaakt. Dat is dus uiteindelijk op bescheiden wijze en naar de mogelijkheden gebeurt.

In deze korte opname hoort en ziet u de uitgesproken gedachtegang van het Gerechtshof.

Het komt er op neer dat het Gerechtshof de overweging uitspreekt om met een tussen-uitspraak ‘naar De Hoge Raad te gaan’ om kernvragen over informatieverplichtingen bij het aangaan (en gedurende de looptijd) van een (levens)verzekering juridisch beoordeeld te krijgen. Een prejudiciële toetsing.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Nationale-Nederlanden, Vereniging Woekerpolis.nl | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #7: BGFO-verzoek aan Minister W.B. Hoekstra betreffende versnelde evaluatie KiFiD

Aan de leden van de Tweede Kamer, 
Geachte heer, mevrouw,

Een Kleine Geschiedenis van de Woekerpolisaffaire

Ziet u s.v.p. middels de bovenstaande ‘link’ de tekst van ‘Een Kleine Geschiedenis van de Woekerpolisaffaire’ uit en van de hand van de heer Martin van Rossum.

Martin van Rossum
Martin van Rossum concludeert hier in: “Er dringt zich een keiharde conclusie op: met uitzondering van een beperkt aantal zaakjes die KiFiD wel snel tot een uitspraak weet te brengen, is het beleid er kennelijk op gericht in alle zaken die repercussies kunnen hebben voor grote aantallen gedupeerden (lees: voor verzekeraars gevaarlijke jurisprudentie kunnen opleveren), zo lang mogelijk te traineren en daarmee consumenten te ontmoedigen zich met hun woekerklacht bij het KiFiD nog te melden of het geduld op te brengen op een uitspraak te wachten”.

Verzoek aan de Minister
Naar aanleiding van de gedeelde ervaringen met het KiFiD, ‘zelfs’ zo ook in de beleving van meerdere verzekeraars, formuleren wij aan de Minister van Financiën,
de heer Mr. W.B. Hoekstra, het volgende verzoek. Met de vraag aan ‘de Tweede Kamer’ op de spoedige uitvoering van dit verzoek toe te zien, met de nadrukkelijke vraag van
‘De Kleine Geschiedenis’ kennis te nemen en passende acties te ondernemen. Het laatste kan aanvullend ook nog worden betrokken op een, door uw Kamer te verrichten, analyse van de uitwerking van de aanpassing(en) van ‘Het Reglement’ zoals die hebben plaatsgevonden.

Geachte heer Hoekstra, 

KiFiD houdt zich ten aanzien van klachten over beleggingsverzekeringen (“woekerpolissen”) niet aan haar taakopdracht als omschreven in de Europese ADR Richtlijn:  “verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming (…), door te verzekeren dat consumenten op vrijwillige basis klachten tegen ondernemers kunnen voorleggen aan entiteiten die onafhankelijke, onpartijdige, transparante, doeltreffende, snelle en billijke procedures voor alternatieve geschillenbeslechting aanbieden”. 

Recente klachtbehandeling door KiFiD inzake woekerpolissen is noch onpartijdig, noch transparant, noch doeltreffend, noch snel, noch billijk.

Zie de bijlage “Een Kleine Geschiedenis” voor toelichting op deze stelling. 

U, de Minister van Financiën, wordt verzocht op voet van artikel 48f lid 8 Bgfo de termijn voor de periodieke evaluatie van KiFiD te verkorten, opdat die evaluatie ten spoedigste zal worden uitgevoerd en de noodzakelijke verbetervoorstellen kunnen worden geïmplanteerd. 

Mede namens de heer Martin van Rossum, auteur van ‘De Kleine Geschiedenis’, en relevante betrokkenen bij het Financieel Verbond

René Graafsma

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Financieel Verbond, KiFiD, Politiek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #6: Het pensioenakkoord volgens Theo Gommer

Theo Gommer
Mr. Theo Gommer MPLA CCFP, pensioenadvocaat en managing partner bij de &Gommer Pensions Group/Gommer & Partners Pensioen Advocaten, geeft zijn mening over het pensioenakkoord en heeft aanbevelingen voor Minister Wouter Koolmees.

Visie
De keuze is gemaakt om de visie van Theo Gommer in deze weergave de tijd te geven om te voorkomen dat met een te beknopt gesprek alleen de pensioenspecialisten de context kunnen plaatsen.

Keuzes
De mening van Gommer zal zeker tot reacties leiden. Mogelijk is er meer dan alleen een keuze tussen het aannemen van de verruimende invloed van beleggingsresultaten naast het zoeken van zekerheid in een vaste markt-rekenrente.

Theo Gommer geeft zijn mening en aanbevelingen aan Wouter Koolmees.

Middenweg
Het lijkt dat Theo Gommer, met het doorbeleggen en specifieke opname mogelijkheden, vorm geeft aan een middenweg die wordt besproken tussen de keuze voor:
– A: de weg van de flexibilisering en de verruiming van de mogelijkheden op basis van de mogelijke beleggingsresultaten;
– B: de zekerheid van het blijvend uitgaan van de (markt-)rekenrente als maatstaf waaraan niet kan worden getornd.

Reacties
Middels onderstaande link of het reactieformulier zijn wij benieuwd naar uw mening.

Geplaatst in Pensioen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #5: Een kleine geschiedenis van de woekerpolisaffaire

Over de beperkingen en de mogelijkheden van het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD):

De auteur van “Een Kleine Geschiedenis Van De Woekerpolisaffaire”,
Martin van Rossum concludeert: “Er dringt zich een keiharde conclusie op: met uitzondering van een zeer beperkt aantal zaakjes die KiFiD wel snel tot uitspraak weet te brengen, is het beleid er kennelijk op gericht in alle zaken die repercussies kunnen hebben voor grote aantallen gedupeerden (lees: voor verzekeraars gevaarlijke jurisprudentie kunnen opleveren), zo lang mogelijk te traineren en daarmee consumenten te ontmoedigen zich met hun woekerklacht bij KiFiD nog te melden of het geduld op te brengen op een uitspraak te wachten”.

Donald Hellegers schrijft bij zijn proefschrift in ‘Stelling 1’: “De in artikel 3 lid 2, onder e van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten genoemde termijn van een jaar strekt tot de bescherming van de rechten van consumenten en kan bij het niet in acht nemen van deze termijn leiden tot schadeplichtigheid jegens een consument van een instantie tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting”.
(ACIS Serie, De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) – anno 2015).

Een alternatief is niets meer en minder dan “een gesprek met wederzijds respect’.
Dat heeft zijn effectieve en resultaatgerichte oplossing gebracht met de G-methode. KamerstukII2015-16-29-507nr141.

Referenties: Financieel Verbond, Meldpunten Financiële Dienstverlening.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, KiFiD | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #4: ING / NN

Open brief
Eind jaar 2014 is onderstaande open brief geschreven. Het is nu praktisch al een heel eind het jaar 2019. Inmiddels zijn de werkelijkheden bij een ING / NN steeds meer zichtbaar. Dus veel meer als ‘ter herinnering’ kan er niet worden opgemerkt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Open brief aan de medewerkers van de verzekeraar Nationale-Nederlanden, representatief voor de (medewerkers van de) verzekeraars in Nederland.
Van René Graafsma, op persoonlijke titel.

Over wanprestatie, corruptie en een voorgestelde oplossing.
Hollandsche Rading, 22-12-2014

Reflectie(s)
Zo aan het eind van het jaar en in de kerstperiode is er een mooie gelegenheid voor reflectie. Steeds weer kan het lijken steeds slechter te gaan en spannender te worden in de wereld. Even stil staan bij alles wat er gebeurt en bij de vragen van deze tijd komt dan vanzelf op. Zo wat bedenkingen die ik graag met u deel. Om te zien wie we zijn geworden, wat we eigenlijk doen. En wie we eigenlijk ZIJN.

Het vak
In een minder vanzelfsprekende periode van mijn leven kwam op jonge leeftijd de verzekeraar Nationale-Nederlanden op mijn pad. Ik kreeg een serieuze ziekte. Wat ik wilde worden – arts – bleek niet meer verstandig en haalbaar. Ik werd intermediair en er kwam een samenwerking tot stand met uw werkgever, dé Nationale Nederlanden. De wederzijdse investering was groot, vooral in tijd en aandacht.

Ferry
Op de afdeling beroepsaansprakelijkheid werkte Ferry, als kenniscoördinator. Stilaan trok ik veel met hem op, mocht op zijn afdelingen rond kijken en dossiers inzien. Uiteindelijk groeide ik uit tot een ware assurantie-ondernemer, elke dag werken met plezier. Het voornaamste wat Ferry me leerde was: “neem niets voor waar aan in een aansprakelijkheidsdossier. Stel vragen. Stel jezelf de vraag ‘begrijp ik het wel?’ Vraag door!” Op deze wijze leerde hij, leerde de Nationale-Nederlanden, mij ‘het vak’ en gaf me een identiteit. Ik hoorde er bij.

‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van’
Tot in 2005. Op kantoor kreeg ik een brief van de Nationale Nederlanden met de aanhef ‘Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van’. Met mij kregen blijkbaar vele tussenpersonen zo’n brief. Het ging over de beleggingsverzekeringen. Ineens zou met 20% minder inleg hetzelfde resultaat kunnen worden bereikt. Er was iets met ‘minder kosten’. Zoals Ferry me geleerd had wilde ik vragen stellen. Maar antwoorden kreeg ik niet, hoe ik ook probeerde. De beleggingsverzekeringen werden onbedoeld ‘woekerpolissen’. Tros Radar maakte er in 2006 een publieke zaak van. De ‘woekerpolisproblematiek zou in 2011 door de bekende politicus Ronald Plasterk worden omschreven als een ‘moral hazard’.

Vragen stellen, profiteer er van
Er is nog aanleiding genoeg om over beleggingsverzekeringen vragen te stellen. Net als over de zogenaamde ‘oplossingen’.  Als u nu eens de vraag wordt gesteld: “Kunt u de nominale uitwerking geven van de Wabeke-Aanbeveling van 4 maart 2008 in de zogenaamde ‘Stichtingsakkoorden’ geven?”, dan kan dat kennelijk geen moeilijke vraag zijn. Zeker niet voor u als vakman, of –vrouw. Waarom deze vraag? Omdat op basis van de mogelijke antwoorden er door relevante partijen een ‘breed maatschappelijk draagvlak’ voor de ‘Stichtingsakkoorden’ wordt aangenomen. Van die conclusie begrijp ik helemaal niets, in euro’s uitgedrukt zijn de onttrekkingen enorm. Waarom moet een verzekeraar, de Nationale Nederlanden, van een ton, die een klant in vele jaren vaak moeizaam heeft opgebouwd, zo’n € 2.500 afnemen? Per jaar! Waarvoor? Waartoe?

Pensioenen
Op een helemaal vergelijkbaar vlak is nog een vraag mogelijk: “Wat is de nominale uitwerking van het zo benoemde STAR-akkoord bij de beschikbare-premie-pensioen-regelingen op de feitelijke premie-inleg?”. Ik geloof er niets van dat werknemers, én werkgevers, op enige wijze er echt van de op de hoogte zijn dat het gaat om een toegestaan kostenmaximum van 9,5% van de inleg, plus een jaarlijkse inhouding van 1,5% over de waarde. Onherstelbare kosten bij normaal bedenkbare rendementen.

Kennis en de praktijk
Er zit een lijn in hoe we van alles leren, wat het ons doet en wat we er mee doen. Kennis en moraal doen er toe. Ze maken deel uit van wie en wat we zijn. Filosofen beschrijven dat onder andere in de epistemologie (hoe leren we), de fenomenologie (hoe zijn we verbonden met wat we waarnemen) en de hermeneutiek (hoe vertalen we het en leggen we het uit). Deze leerprocessen lijken wel op de totstandkoming van een polis met bijbehorende  polisvoorwaarden. Een product aan de man brengen zonder dat je er vragen over mag stellen, dat past uiteindelijk niet. Juist ook niet bij een verzekeraar als de Nationale-Nederlanden, waarbij vertrouwen en kwaliteit ooit uit het merk straalden. Een merk van trots en eer. Goede vragen, uit twijfel, moet je kunnen blijven stellen. Daar leer je van, het verbindt je met je klanten en je kan de kennis naar de praktijk en de doelen vertalen. Als beroepsbeoefenaar.

‘De woekerpolis’
Op mijn vragen kwamen geen antwoorden, (toen niet, en nog steeds niet). De kennisoverdracht kwam tot stilstand. En daarmee in feite de mogelijkheid om het vak verder uit te oefenen. Eer en trots gingen langzamerhand door het putje.  De woekerpolisaffaire, die hebben we met z’n allen laten ontstaan. Maar hoe meer vragen er – nog steeds – over worden gesteld, hoe meer de ‘woekerpolis’ slechts een symptoom blijkt van een ziekte van het systeem. Er kloppen dingen niet. Dingen die juist in het assurantievak helemaal niet passen. De belangen liggen kennelijk verkeerd.

Nationale-Nederlanden-directie-overleg: Nyenrode
Op de Universiteit Nyenrode waren vier jaren geleden 100 directeuren bijeen van de Nationale-Nederlanden. Om te vergaderen over de toekomst. Ook het morele kompas kwam daarbij aan de orde. Bij meerderheid is toen besloten om te kiezen voor de ultieme vorm van winstmaximalisatie. Men moest ‘slimmer worden’; efficiënter. Dat u dan maar anders met de consument om moest gaan, dat was dan maar zo. Bij de consument lag het belang immers niet……… Deze directeuren hebben voor zich zelf een bonus vastgesteld van 240 miljoen euro. Dat is te lezen in het prospectus ten behoeve van de beursgang. Dat is ook een manier van denken, een manier van zijn. Het zijn bewuste keuzes. Er is gewoon over gestemd.

Keuzes
De ‘woekerpolis’ kan niet blijven bestaan, dat is al jaren duidelijk. Maar het systeem is weerbarstig. De belangen werken kennelijk niet mee, bepalen de meningen, maar vooral worden met de meest krachtige belangen de werkelijke oplossingen de kop ingedrukt. Om tot een soort oplossing te komen is in 2008 de zogenoemde ‘Aanbeveling’ bedacht door de heer J.W. Wabeke. Let wel! Een ‘aanbeveling’! Maar bij verzekeraars lag al snel het woord ‘norm’ in de mond. Onbegrijpelijk. Want stel enkele vragen en dan blijkt dat de bedachte oplossing leidt tot een model waaraan verzekeraars alleen nog maar meer verdienen. En oplossing van een normloze aard, dus. En een regeling die helemaal niet op een breed maatschappelijk draagvlag is gestoeld.  Je kunt dit als verzekeraars wel blijven roepen, maar daarmee ontstaat het feit nog niet! Het is Nationale-Nederlanden, de hele branche, niet waardig. Ondanks alle aanhoudende kritiek en vragen die er over woekerpolissen worden gesteld blijven verzekeraars, blijft ook de Nationale Nederlanden hangen – als de naald op een kapotte grammofoonplaat – door het oneigenlijke karakter van de werking van de aanbeveling te blijven ontkennen.

Winstdeling
Nog even terug in de tijd. In december 1978 is er een statutenwijziging bij de Nationale-Nederlanden geweest. Daarmee en daarna kan de algemene vergadering van aandeelhouders een eerste verdeling van het beschikbare winstsaldo bepalen. Vervolgens bepaalt de directie de maatstaven waarnaar de voor de verzekeringnemers beschikbare winst onder hen zal worden verdeeld, alsmede de wijze waarop deze winst aan hen ter beschikking zal worden gesteld. Als we dan toch aan het vragen stellen zijn: met welke prioriteit en rechtvaardiging is de winst al die jaren verdeeld? Als bedrijf kent een verzekeraar een eigen ‘waarom van het bestaan’, een eigen ‘hoe we het doen’ en een eigen ‘wat het moet opleveren’. Met de klanten zijn daar afspraken over gemaakt, die liggen vast in polissen en ook in redelijke verwachtingen. Een polis, het Griekse woord voor burcht, staat voor een betrouwbaar en goed verzekerd huis.

Marktfalen
In zo’n burcht staan de huizen van de mensen vaak aan markten. Waar mensen met elkaar verkeren. Handel drijven. De ‘woekerpolis’ heeft laten zien dat markten kunnen falen, het ‘waarom’ ligt met het ‘hoe’ en het ‘wat’ overhoop. Er is vastgesteld dat marktfalen primair door kennis en eerlijke arbeid kan worden opgelost. (Vrij naar Dr. Fred de Jong). Dat is toch echt wat anders dan eerst het belang van jezelf en de aandeelhouders dienen. Het past om recht te doen aan uw klanten. De huizen van die klanten staan in ons land. Nederland is een rechtsstaat, geen machtsstaat. Een rechtsstaat, waarin beschaving zich kenmerkt door de beperking van de rechten van de sterken en het vergroten van de rechten van de zwakkeren. Zo kent de Nationale-Nederlanden de ‘Chances for Children’. Mooi. Maar waarom dan ook niet de rechten van klanten respecteren? En hen op een juiste wijze compenseren voor de door hen geleden schade?

Vergaderen en feestvieren
Uw directie is, uiteraard, aanwezig geweest bij de onderhandelingen over de ‘woekerpolissen’ met de u bekende stichtingen. Het werk van de stichtingen werd gedaan door een serie advocaten en bestuursleden. Uit een verslag van een aanwezige blijkt dat de oren doof waren voor de werking van ‘de nominale berekeningen van de uitwerking van de genoemde Wabeke-Aanbeveling op de uiteindelijke netto premie-inleg’, nogmaals de regeling ‘waarvoor een breed maatschappelijk draagvlak’ zou bestaan?! De inhoud van de analyses werd aan de kant geschoven ten faveure van de zo gewenste uitkomst: zo snel mogelijk een overeenkomst ten koste van wat dan ook. Maar wel met afspraken over vergoedingen die de stichtingen zouden ontvangen. Een regelrechte wanprestatie! En een corrupte handelswijze, hoe dan ook. (Internetwoordenboek: corrupt = die geld aanneemt om iets gunstigs voor je te doen dat niet mag). Daags er na werd de overeenkomst met een fraai diner gevierd.

Schadeherstel
Een verzekeraar beperkt de risico’s en herstelt schaden. Oorspronkelijk stonden daarbij de klanten en de medewerkers centraal. De ‘woekerpolis’ is een ernstig symptoom van het verschoven belang naar eigen belang en aandeelhoudersbelang. Steeds duidelijker komt dat in beeld. De ziekte slaat onvermijdelijk naar binnen. Naar u! Deze brief en de vervolg informatie die er gaat komen is niet tegen u gericht, niet tegen de Nationale-Nederlanden. Uw directie is meermalen vooraf op de hoogte gesteld van deze brief. Beschouw deze brief als een mogelijk echte duurzame winstgevende boodschap tegen het onbegrijpelijk optreden en handelen van zogenaamd leidinggevenden. Mensen die zichzelf 240 miljoen euro bonus toekennen mogen wij niet als de leiders erkennen. Dat geld kan net zo goed, nee beter ……. naar de polishouders, naar het herstel van ‘woekerpolissen’, naar u als de medewerkers voor opleidingen en trainingen, naar ondernemerschap en initiatief. En als deze ‘leiders’ dat ook niet willen, dan maar naar Unicef. Uw partner voor de ‘Chances for Children’. Waarom niet? Ik vraag u op om op te staan tegen deze cultuur. U bent het, die van binnen uit de cultuur kunt veranderen! U kunt uw leidinggevenden bewerken. Laat u niet willoos mee slepen in deze teloorgang.

Vertrouwen
Verzekeren is niet alleen zaak van het omgaan met risico’s. Verzekeren is in het hart een zaak van vertrouwen, trots en eer, het uitoefenen van een prachtig vak, het leveren van diensten aan medemensen. Gewoon werken voor de klant, en het bedrijf dat je samen met je collega’s bent. Voor een goede winst, in meerdere opzichten. Daarin kunt u bij de Nationale-Nederlanden – van binnen uit – voorop gaan. Zo heb ik het van Ferry geleerd.

Zo kunnen we duurzaam worden, zo kunnen we het doen, en zo kunnen we ZIJN.

Ik wens u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2015.

Met hartelijke dank voor het lezen en een groet,

René Graafsma

www.renegraafsma.nl.                                                                                                                             Postbus 79, 3738 ZM Maartensdijk.                                                                                                     M. 06-48462230                                                                                                                       E. mail@renegraafsma.nl

Geplaatst in ING, Nationale-Nederlanden, Telegraafsma, Verzekeraars | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #3, Het kan anders, ………

In gesprek: ‘meldpunten financiële dienstverlening’

“Het kan anders, ……………”

In gesprek over: ‘de Interne Klachtprocedure’.

Uit het reglement van de Geschillencommissie van het KiFiD:
“Artikel 3.1 De Geschillencommissie kan een Klacht alleen behandelen als
Consument deze eerst heeft voorgelegd aan de Financiële dienstverlener(s) op
wie de klacht betrekking heeft en de (interne) klachtprocedure heeft gevolgd die
de Financiële dienstverlener voorschrijft. Als Consument dat niet heeft gedaan,
neemt de Geschillencommissie de klacht (nog) niet in behandeling. Zij wijst
Consument daarop en stuurt, tenzij Consument daartegen bezwaar maakt, de
Klacht door aan de Financiële dienstverlener(s) ter behandeling in de (interne)
klachtprocedure die de Financiële dienstverlener voorschrijft. Als Consument bij het voorleggen van zijn Klacht aan de Financiële dienstverlener de aldaar
geldende procedure niet heeft gevolgd, kan de Geschillencommissie verlangen
dat hij dit alsnog doet”.

Laagdrempelig?
Er is dus een voorportaal bij het KiFiD waarin van de consument al een zeer
behoorlijk zelfstandig optreden wordt gevraagd. Daarbij komt de vraag of het6
KiFiD wel werkelijk het laagdrempelige instituut is voor de consument zoals dat
is beoogd? Daarbij komen vragen over het kostenniveau en de efficiëntie van hetKiFiD. Dit mede met de vraag of het KiFiD wel in staat is gebleken ook
daadwerkelijk richtinggevende uitspraken te doen?

Meldpunten.
Als alternatief zijn er nu de ‘meldpunten’. Om informatie en hulpmiddelen te verschaffen aan de consument, maar ook aan de leveranciers van de financiële
producten. Om het gesprek aan te gaan met als doel tot praktische oplossingen te komen en niet in ingewikkelde en langdurige procedures verzeild te raken. Waarbij de resultaten kunnen worden gebruikt als feedback en richtinggevend voor demarkt van de financiële dienstverlening.

De ‘meldpunten’ zijn te vinden op de website www.renegraafsma.nl.
Geplaatst in Beleggingsverzekeringen | Getagged | Een reactie plaatsen