Telegraafsma #51: ASR, van Zwart Licht naar Dwaallicht

Kamervragen
In het vergaderjaar 2010- 2011 (!)  werden er Kamervragen gesteld door het toenmalige Kamerlid Ronald Plasterk aan de Minister van Financiën van destijds, Jan Kees de Jager. De vragen: “Kent u het artikel “Woekerpolisaffaire start opnieuw”? “Is het waar dat een gedupeerde via de rechter veel meer vergoed kreeg dan de schikking met ASR? Hoe beoordeelt u de situatie dat ASR van plan is om naar aanleiding van deze uitspraak meer te compenseren dan in de eerdere schikkingen is afgesproken?”.

Woekerpolisaffaire start opnieuw
De Minister antwoorde o.a.: “Ik heb kennisgenomen van het artikel “De Woekerpolisaffaire start opnieuw”. In het artikel wordt melding gemaakt van een rechtelijke uitspraak in eerste aanleg d.d. 26 januari 2011 in de zaak Van der Meulen-Falcon. Op basis van de uitspraak stel ik vast dat in deze casus dwaling is vastgesteld en de overeenkomst is herzien.

Dwaling
De Minister heeft dus vastgesteld dat er dwaling is vastgesteld. Voor een definitie: “Dwaling is de situatie waarbij een overeenkomst tot stand komt zonder goede voorstelling van zaken, terwijl geldt dat als partijen wel een goede voorstelling van zaken hadden gehad, zij nimmer een overeenkomst zouden hebben gesloten”. Met deze definitie is te begrijpen dat de gevolgen van dwaling groot (kunnen) zijn: de overeenkomst heeft eigenlijk nooit bestaan.

Wat toen kon, kan nu ook nog steeds
Je leest het goed, dit alles speelde meer dan 10 jaar geleden. Er zijn nu organisaties en personen die stellen dat het met de woekerpolisaffaire wel gedaan is. Met juridisch kunst en vliegwerk, zoals het ingewikkeld maken van zaken, het wegwerken van verloren zaken, tijdrekken, enzovoort, lijkt het Zwarte Licht gedoofd. Maar, destijds schreef men al: “de Woekerpolisaffaire start opnieuw”. Welnu, ook in dit kader: ‘Wat toen kon, kan nu ook’: met het zichtbaar maken van wat er werkelijk is gebeurt gaat de woekerpolisaffaire pas echt beginnen.

Administraties
In 2012 sloot ik een overeenkomst met de ASR waarin afspraken werden gemaakt. Mede met deels de steun en bijdragen van de Nationale-Nederlanden ( “Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van”) zijn er aanspraken op die overeenkomst gedaan. ASR komt de afspraken niet na, in mijn ogen en na juridische beoordeling, omdat men aanhoudend wil verhullen dat men niet over een zodanige administratie beschikt dat men vereiste kosten- en premiespecificaties kan verschaffen. Is het zo dat de ASR met het tijdrekken en laten verdwijnen van de dossiers de dwaling wil verhullen? Door met systeemstrategieen (macht en slimme trucen) de leefwerelden van de polishouders te doen verstikken?

Dwaallichten
Het kan en mag niet zo zijn dat de opgeworpen dwaallichten de mensen blijven verblinden en afleiden. De vanzelfsprekendheid waarmee ‘men’ denkt gebruik te kunnen maken, als systeemeigenaren, de mensen te kunnen laten dwalen is er niet. Dat gaan we de komende dagen en weken met meerdere voorbeelden laten zien. Op straat (zoals in Den Haag), tussen en met de mensen met wie we gaan spreken. En door het samen te doen.

Samen
Heb je een polis (gehad) bij de ASR? Doe dan mee door je met je bijdrage aan te melden voor de speciale nieuwsbrieven waarin we de hele gang van zaken van het ontstaan van woekerpolissen zullen beschrijven. Door verzamelde informatie met je te delen. Om vervolgens niet op de handen te blijven zitten en er samen voor in actie te komen.

Totaal: € -

Alle hulp is welkom. Méér dan, denk s.v.p. aan de kosten van de juridische bijstand!
Voor broodnodige extra sponsoring, ondersteuning en bijdragen:
NL05KNAB0258994665 t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘ASR Zwart Licht’ en je emailadres.

Vervolgens: als je zelf een levensverzekering bij de ASR hebt neem je ook deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in ASR, Woekerpolissen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #50: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

Hoe gaat het straks met de kinderen van de kinderen?

Barsten in het fundament
Uit het ‘Coalitieakkoord’ (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) van de huidige regering Rutte4:
De democratische rechtsorde is het fundament van onze samenleving. Dit fundament heeft barsten opgelopen. Wij willen het vertrouwen tussen burgers en overheid herstellen. Dat zal alleen gaan als de overheid betrouwbaar is, vertrouwen heeft in burgers en oog heeft voor de menselijke maat. Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is. Ook willen wij, zowel in cultuur als structuur, werken aan een versterking van onze democratische instituties. Zo willen we het onafhankelijk toezicht en de democratische controle op de uitvoerende macht versterken, de toegang tot het recht verbeteren en de invloed van burgers op het beleid vergroten”.

Ravijnen
Er is dus iets mis gegaan met het vertrouwen tussen de burgers en de overheid. Inmiddels kennen we de lange en groeiende lijst van ‘kloven’ die we met z’n allen zullen moeten overbruggen. Van Groningen (gaswinning) tot Limburg (overstromingen), de toeslagenaffaire, het migratievraagstuk, de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de stikstofcrises, de gang van zaken met Europa, oorlogen hier en daar, noem maar op. Kloven tussen leef- en systeemwerelden die om oplossingen vragen voordat de val in de ravijnen zich voordoet. (Je kent het voorbeeld: met wat er nu aan beleid uit staat spreken de gemeenten inmiddels al over het jaar 2026 als het ‘Ravijnjaar’. Het is geen grap).

Wie ben ik?
Je komt voortdurend mensen tegen die zeggen: “ik zie het allemaal gebeuren, maar wat kan ik er aan doen?. Ik ga stemmen bij de verkiezingen maar er verandert toch niets.
Wie ben ik?”. Tot even voorheen kon je misschien nog zeggen dat het jou niet raakte, maar is dat nog zo als, bijvoorbeeld, de energiecrises die er ook nog bijkomt niet aan jou, en/of aan je naasten, voorbijgaat. Nederland is geen afgesloten eiland, inmiddels is jouw eigen huis dat ook niet meer. Peilingen leveren cijfers op en geven een indruk van wat de mensen op straat en in de buurten er van denken. Maar wat zijn de verhalen er achter? Hoe zien we echt naar elkaar om? Hoe kijken we vooruit naar de toekomst? Hoe delen we het leven?

De straat op
De Burgemeester van Den Haag heeft mij de toestemming verleend om op de werkdagen van 5 tot en met 27 september, van s’ochtends 8.00 uur tot einde middag 18.00 uur, plaats te nemen in  de nabijheid van de ingang van de Tweede Kamer. Om met voorbijgangers te spreken en van gedachten te wisselen over wat er bij hen leeft. Om gesprekken te voeren met functionarissen en vertegenwoordigers van allerlei organisaties die aan relevante maatschappelijke verbanden vormgeven. We gaan op onderzoek uit, met publicaties in meervoudige (internationale) media en ook natuurlijk de Telegraafsma (www.telegraafsma.nl) en – voor specifieke onderwerpen – met aparte verslagen op de website (www.deonderstesteenboven.nl).
(De notitie van Pieter Omtzigt voor hier te beschouwen als een voorbeeld van de uitgesproken mening van 1 persoon. We zullen bijvoorbeeld ook de verslagen van de Parlementaire Enquêtes opnemen, net zoals de onderste stenen die jij naar boven weet te krijgen).

Het leven delen
Het is allemaal een interactief gebeuren, een gezamenlijk project. Waar jij met jouw inbreng,  ideeën, suggesties aan kan bijdragen. Schrijf je in voor de Telegraafsma en ondersteun het project. Er zal een overzicht worden opgesteld van de onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen, van narigheid met beleggingsverzekeringen tot pensioenen, het functioneren van toezichthouders en consumentenorganisaties, de werking van ‘de politiek’, energie en milieu, tot de rechtsstaat, enzovoort: de vele zaken die in het coalitieakkoord aan de orde worden gesteld. Aangevuld met wat jij wil en kan inbrengen. (Let alsjeblieft wel een beetje op je stijl en taalgebruik. Dat het (nu) allemaal rommelig is en naargeestig kan zijn dat weten we wel. We gaan er een opbouwend geheel van maken, immers we zullen het leven met elkaar moeten en willen blijven delen).

Laat je stem horen en help mee voor het leven en de toekomst te kiezen, ……..
(klik link).

Ik doe mee!
Geplaatst in Het Leven Delen, Telegraafsma | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #49: Omzien naar elkaar, ……

Afbeelding
Bericht zoals geschreven aan de leden van de Tweede Kamer.

Geachte heer, mevrouw,

Omzien naar elkaar
Het is u ongetwijfeld bekend dat in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat geschreven: “Als wij als politici over de samenleving praten, moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Onderdeel van een nieuwe bestuurscultuur is ook een andere politieke cultuur. Een politiek waarin verschillen worden overbrugd in plaats van worden uitvergroot. We zullen daarom zoeken naar samenwerking met constructieve partijen in de Tweede Kamer. Natuurlijk horen daar stevige inhoudelijke debatten bij. Dat is goed, zolang het met respect gebeurt. Wij keren ons af van retoriek die is gericht op het beschadigen van personen en zullen ons uitspreken tegen kwetsend en dreigend taalgebruik.

Democratie
Daarnaast is het cruciaal dat de controlerende en wetgevende taak van volksvertegenwoordigers, zowel van oppositie- als coalitiepartijen, goed tot zijn recht komt. Versterking van de democratische rechtsorde, het fundament van onze samenleving, verdient focus en gezamenlijke inzet van het kabinet en de Tweede Kamer.

Betekenis aan het leven
We willen ons richten op concrete verbeteringen in het leven van mensen. Nederlanders willen dat de overheid betrouwbaar is en levert. Dan hebben burgers de ruimte om samen met familie, vrienden, collega’s en vrijwilligers bij een vereniging in de buurt betekenis aan hun leven te geven. Dat is een samenleving waarin de overheid mensen in staat stelt samen de schouders eronder te zetten.

Samen-leven
Kortom, een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen. Met het fundament van bestaanszekerheid voor iedereen en het perspectief van vooruitgang in het (samen)leven”.

Waarde(n)
Het gaat er dus (ook) om, voor een ieder, betekenis aan het leven te kunnen geven. Het (mensen)leven heeft waarde(n).

‘Motie Krol”
Ik ben zo vrij u een motie van uw voormalige collega Henk Krol van 12 november 2020 in herinnering te brengen: “overwegende dat onze ontspannen fietsende premier met de appel in zijn hand het toonbeeld is van hoe veilig we als Nederland willen zijn; verzoekt de regering, Nederland weer zo normaal te maken dat de heer Wilders zonder bewaking over straat kan fietsen, mocht hij daar zin in hebben, en gaat over tot de orde van de dag. Van de toenmalige Kamerleden stemden voor: de PVV, SP, 50PLUS, DENK, SGP, FVD, Krol, Van Haga en Van Kooten-Arissen. Tegen stemden: VVD, CDA, D66, Groen Links, PVDA, ChristenUnie en de PvdD.

Toen = altijd
Zo werd er ook over de waarde van het leven gesproken bij de Dodenherdenking van dit jaar door de historicus en tv-presentator Hans Goedkoop. Uit zijn voordracht, de zinnen met een vooruitblik naar de toekomst: “Voordat u hier volgend jaar weer zit, voor weer een stichtend woord, hoop ik dat u nog eens terugdenkt aan de stemmen tussen de barakken van Bergen-Belsen die op zondagmiddagen in 1944 de geest van het recht weer wakker schreeuwden. Om zich de beschaving te herinneren. Als dat toen kon, kan het altijd”.

Hans Goedkoop schrijft en spreekt uit: “Als het toen kon, kan het altijd”.

De Burgemeester van Den Haag heeft mij bevestigd dat er, op korte termijn, een demonstratie mag worden georganiseerd waarbij – over meerdere dagen – vragen over de waarde(n) van het leven centraal zullen staan. Om daarvoor over meerdere kaders te kunnen beschikken graag aan u de vraag: “wat is de waarde van een leven voor u, en – indien voor u van toepassing – hoe en waarom kunnen er verschillen in de waarde(n) van een leven zijn?”.
(klik-link naar email).

Met hartelijke dank voor uw reaktie, ……..

E. mail@renegraafsma.nl P. Postbus 79, 3738 ZM Maartensdijk

Bijdragen: https://renegraafsma.nl/abonneren/
Geplaatst in De Kloof, Rechtsstaat | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #48: ASR, licht in de tunnel.

Recht en rechtvaardigheid
Los van enige opvatting, levensvisie, of je nou links of rechts bent, gelovig of niet-gelovig, wat dan ook: we kunnen er niet om heen. De wereld en daarmee Nederland staat op z’n kop. Er gebeurt van alles wat ons allemaal in de diepste belevingen raakt. De ene crisis na de andere crisis, met als één van de gevolgen dat iemand in de krant schreef: “ik weet het ook even niet meer”. De mensen hangen als los zand bij elkaar, elites vervreemden zich steeds meer van de mensen, de ene krachtterm volgt de andere oorlogsterm op.
Zoals het plakkaat in het gebouw van de Hoge Raad zegt:
“Ubi iudicia deficiunt incipit bellum”.
Wat kan worden vertaald als: “Waar rechtelijke beslissingen tekortschieten, begint geweld”. De vraag is: ‘Is het zover?‘.

De waarde van een leven
Aan een rechtelijke beslissing gaat van alles vooraf. Afhankelijk van de aard van de procedure met verschillen in het civielrecht, het strafrecht, het bestuursrecht, enzovoort. En die rechter(s) moeten overal maar verstand van hebben. De rechtelijke macht als afvoerput van een losgeslagen samenleving met diepe kloven tussen de machtigen en de onmachtigen. Met inmiddels groepen van mensen ‘die niets meer te verliezen hebben’ en veronderstelde vertegenwoordigers van diezelfde groepen van mensen ‘die elke verbinding met de achterban hebben verloren’. De rechter kan van alles beslissen, maar voor iedereen goed kan hij of zij het niet meer doen. (In een opvolgende Telegraafsma: ‘Wat is een mens(enleven) eigenlijk waard?’).

ASR: Zwart Licht
Tegen deze grote maatschappelijke ontwikkelingen lijkt een procedure tegen een verzekeraar op eens eigenlijk niet meer dan een experiment. Zoals de waarneming van het ‘Zwarte Licht’ bij de ASR , bijvoorbeeld. Zie de Telegraafsma #45. De essentie zal blijken te zijn of er voldoende krachtenbundeling kan plaatsvinden om de uitstaande acties met resultaat vorm te geven. Een andere verzekeraar, de Nationale-Nederlanden, heeft substantieel bijgedragen (een bedrag met 5 cijfers dat inmiddels volledig is geïnvesteerd) aan de juridische vooronderzoeken. De waarheid kent geen verdienmodel. Het gaat er nu om met elkaar ’te stemmen met de voeten’. Niet om als verdoofd ‘alles maar te laten gebeuren’ maar door actief te participeren en bij te dragen. Het licht aan het eind van de tunnel met elkaar te ontsteken.

ASR: Het vervolg, herstelrecht
Zoals gezegd: de onderliggende informatie en stukken zullen met je worden gedeeld. Opdat we met z’n allen steeds beter gaan begrijpen hoe het allemaal echt werkt. Hoe we voor de mensen met een woekerpolis bij (niet alleen) de ASR, met al dan niet nieuwe en/of aanvullende aanspraken op schadevergoedingen kunnen vervolgen. Blijf je informeren met de Telegraafsma en ondersteun de activiteiten waarmee de zorg voor elkaar echt verzekerd blijft en het zicht op de feiten het zwarte licht zal doorbreken. Het resultaat? Het resultaat, het herstel van het onrecht, kunnen we niet alleen van rechters laten afhangen. Herstelrecht is een alternatief voor de beslechting van het geschil waarbij de betrokken partijen in staat worden gesteld om hun conflicten zo veel mogelijk zelf op te lossen. Waarmee het “ASR-experiment’ een krachtige algemene betekenis kunnen geven, als voorbeeld van het herstel van het recht.

Samen = meedoen
Jij kan meedoen en helpen de polishouders bij de ASR een verbeterde compensatie te krijgen. Ondersteunen kan je met een bijdrage van € 17,08. Je krijgt dan alle informatie en ‘richtingaanwijzers’. Alle hulp is welkom. Méér dan: “Voor extra sponsoring, ondersteuning en bijdragen, zoals voor de juridische procedures: NL05KNAB0258994665
t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘ASR Zwart Licht’ en je emailadre
s”.

Totaal: € -

Vervolgens: als je zelf een levensverzekering bij de ASR hebt neem je zelf ook deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in ASR, Woekerpolissen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #47. ASR, het zwarte licht doorbroken.

Straks: door de bomen het bos weer zien.

Woekeren
Als een probleem niet echt wordt opgelost dan gaat het woekeren. De systemen worden er mee vergiftigd en uiteindelijk wordt het hart van de mensen geraakt. Een inmiddels traditioneel voorbeeld daarvan is de woekerpolis. De beleggingsverzekering als een op zich prachtig product maar met allemaal verborgen gebreken die in een wereld van toegelaten niet-transparantie kon floreren. Tot dat de wal het schip keerde en er scheuren kwamen in het beeld van deze woekerpolissen, inmiddels al jaren geleden.

Recht spreken
Er werden organisaties opgericht om voor de belangen van de consumenten op te komen. Tot op de dag van vandaag zijn deze nog steeds actief. Een belangrijke factor daarbij is het tempo waarmee rechtsprekende instanties uitspraken kunnen en willen doen. De tijd werkt in het voordeel van de verzekeraars, ze maken er dan ook gebruik van om met ellelange procedures ‘het sterven van de patiënt’ af te wachten. Een professor merkte op dat de woekerpolisaffaire niet opgelost gaat worden maar zal uitsterven.

Verschillen
Toch zijn er verschillen in de wijze waarop verzekeraars met de woekerpolissen in hun bestand omgaan. De ene verzekeraar komt een klager anders tegemoet dan de andere verzekeraar, De eerste gaat echt in gesprek en treft een schikking, de tweede ontkent het bestaan van de hele problematiek en gebruikt elke juridische mogelijkheid om maar elke vorm van transparantie te vermijden, om zoveel mogelijk ondoordringbaar zwart licht te laten schijnen.

ASR
Van de laatste categorie is de ASR een voorbeeld. Deze verzekeraar is aangeschreven om tot een gesprek te komen nadat al in 2012 (!) een overeenkomst is gesloten om voor polishouders tot een oplossing van hun schade te komen. Wel nu: wederom geen resultaat, wat op zich ook geen verrassing meer kan zijn, er is een uitgebreid dossier opgebouwd. Niet alleen over de ASR maar ook over de woekerpolisaffaire in het algemeen en ten aanzien van andere verzekeraars en gremia.

Het vervolg
De komende dagen en weken zullen de onderliggende informatie en stukken met je worden gedeeld. Opdat we met z’n allen steeds beter gaan begrijpen hoe het allemaal echt werkt. Hoe we voor de mensen met een woekerpolis bij (niet alleen) de ASR, met al dan niet nieuwe en/of aanvullende aanspraken op schadevergoedingen kunnen vervolgen. Blijf je informeren met de Telegraafsma en ondersteun de activiteiten waarmee de zorg voor elkaar echt verzekerd blijft en het zicht op de feiten het zwarte licht zal doorbreken.

Samen = meedoen
Jij kan meedoen en helpen de polishouders bij de ASR een verbeterde compensatie te krijgen. Ondersteunen kan je met een bijdrage van € 17,08. Je krijgt dan alle informatie en ‘richtingaanwijzers’. Alle hulp is welkom. Méér dan! Voor extra sponsoring, ondersteuning en bijdragen, zoals voor de juridische procedures: NL05KNAB0258994665
t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘ASR Zwart Licht’ en je emailadres.

Totaal: € -

Vervolgens: als je zelf een levensverzekering bij de ASR hebt neem je zelf ook deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in Woekerpolissen | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #46. Geld: Het Leven Delen

Geld
We weten allemaal wat de functie van geld is. Het is bedoeld als ruilmiddel. Zo van: als jij broden voor mij bakt, dat kan jij veel beter, dan veeg ik de bladeren uit je tuin. Geld is een praktisch noodzakelijk hulpmiddel om samen Goed En Leuk DOEN waar te maken. Daarmee maakt geld het leven wel degelijk gelukkiger en makkelijker. Geld is vaak ook echt noodzakelijk. Om medische zorg te kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Of wat denk je van de vele verzoeken om bijdragen van media die vrij van invloeden willen blijven om onafhankelijke journalistiek te kunnen bedrijven? Voorbeelden zat.

Verdienmodel
Het toverwoord is het begrip ‘verdienmodel’. Als je aan het werk slaat en bent dan heeft het alleen maatschappelijke waarde, en zelfs aanzien, volgens velen als je er geld mee verdient. Je moet het verdienen, vindt men. Je moet waarde toevoegen. Geld verdienen krijgt een moreel kader als je er ook nog aan toevoegt dat je geloofwaardig moet blijven. Een arts mag steeds aan ‘Hippocrates’ worden herinnerd, een verzekeraar en bank aan de eed die eens is afgelegd, een schoonmaker die ook onder het tapijt de vloer veegt. Geld heeft op vele manieren waarde, én waarden in zich. Werken en daarmee geld verdienen geeft je ook zelfvertrouwen, trots en plezier als je kwaliteit en wederzijdse tevredenheid levert. Je bént je geld.

Onthechten
Sommige taken en werken kennen echter geen verdienmodel. Of dat zou zo moeten behoren te zijn. Zoals het realiseren en onderhouden van nutsvoorzieningen, de infrastructuur, de gezondheidszorg, een rechtsstaat, enzovoort. Winst staat niet altijd voorop. Inmiddels een vanzelfsprekendheid die ook al niet meer vanzelfsprekend lijkt. Steeds vaker is ‘de markt’ de baas. Daarmee een soort van recht van de sterken dat de overhand gaat nemen: systemen met verdienmodellen die zich los maken van de leefwerelden van het individu en de ‘gewone mensen in de straten buurten’. Tjonge, wat lijkt dit clichématig, …… dat ‘onthechten’ wat we voor onze ogen zien gebeuren.

Toekomst
Onthechting zien we, het is maar een mening – sorry -, terug in steeds meer verschijnselen die het uiteenvallen van  de normale menselijke verbanden laat zien. Steeds meer ‘ik eerst en dan de rest’, verborgen en openlijke oorlogen, meningen bepaald door belangen en schier eindeloze manipulaties in het verstrekken van nieuws en informatie. Overigens: alleen zo negatief? Nee, natuurlijk niet. De mensen doen het nog steeds met elkaar echt wel heel goed en blijven vriendelijk en gezellig met elkaar. Het ligt niet aan de mensen als de systemen de boel verzieken. Geld is macht, maar blijf je toekomst gericht denken – zonder alleen maar om te zien – dan is er uiteindelijk toch wel altijd tegenmacht. Zolang je elkaar maar blijft vinden in samenwerking en gelijke doelstellingen. Herstel is er altijd: “Als het toen kon, kan het nu ook”.

Evenwicht
Als het gaat om geld in zijn essentie dan helpt juist het geld om met elkaar het leven te kunnen blijven delen. De contributie aan de vereniging, het abonnement voor de onafhankelijke krant, de belasting om de politie te betalen, het bonnetje bij de kassa om het eten op tafel te zetten. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Echter, als de machten niet in evenwicht zijn dan kunnen de belangen het evenwicht in de bedoelingen van het geld verstoren.

Kind
Het spijt me, ik geef een persoonlijk voorbeeld. Een overleden kind waarvan de omstandigheden bij het overlijden werkelijk anders zijn  geweest als ‘men’ heeft willen doen geloven. Blijkbaar kent de waarheid geen verdienmodel. Onderzoek werpt steeds meer licht op de zaak van Dascha, en ja: ‘de waarheid klopt aan de deur’. Echter, met de nieuwe naar boven gehaalde feiten ‘moeten zaken worden gedaan’. (Link:) En ja: “daarbij heb ik heb nu hulp nodig”. (Het spijt me). En dat kan alleen als je er in wil en kan geloven en vertrouwen dat de nu aangetoonde leugens kunnen worden vervangen door aangetoonde feiten. En ja: dat kost zoveel geld dat er nu echt hulp nodig is om te kunnen doorpakken. (Sorry nogmaals). Maar hoe dan ook: ook nu gaat het niet alleen voor ‘dit ene kind’ maar zeker ook om aan te tonen hoe overmachtige systemen blijkbaar kunnen functioneren. Dat geldt voor zoveel mensen, ……..

Zwart Licht
Ander voorbeeld: uit m’n werk. Verzekeraars, dus ook de mensen bij hen op de werkvloer die daar met werken met de allerbeste bedoelingen hun geld verdienen, zijn van het grootste belang voor het goed functioneren van de samenleving. Helemaal vanzelfsprekend. Maar blijkbaar gaat het mis als het belang van de aandeelhouder niet meer in evenwicht is met het belang van de verzekerden, is mijn mening. Als er waarheid en evenredigheid verloren gaat in schemerige communicatie, juridische trucs, gebrek aan toezicht, minimale transparantie en in ‘Zwart Licht’. Ook hier gaat het om goed onderzoek naar wat er werkelijk (is) gebeurt. Ook hier gaat het er om dat een enkele verzekerde zich niet tegen de overmachten van het systeem kan verzetten. (Link:) Ook hier gaat het er om samen de stem te verheffen en in actie te komen, en te blijven.

Het Leven Delen
Twee voorbeelden, met inmiddels sterke dossiers. Wel daarbij gezegd: alleen gaat het niet.
Ik vraag je het leven te delen en samen sterker te worden ‘om de systemen de mens weer te laten zien en respecteren’. En ja, het is niet anders, om een ieder die niet meer zelf kan spreken een stem te geven. Niet alleen mijn kind, maar zovelen anderen die niet verloren mogen gaan alsof ze alleen maar een nummertje bij de afdeling boekhouding zijn. Het is een algemeen iets geworden: geld is niets meer en minder dan het hulpmiddel waarmee we elkaar helpen, de taken verdelen en in waarde en waarden het leven blijven delen.

Geplaatst in Rechtsstaat | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #45. ASR: Zwart Licht.

Zwart licht
Soms moet je beslissingen nemen zonder dat er zicht op de werkelijke situatie mogelijk is.
Er schijnt zwart licht op de informatie, het is ‘niet transparant’. Zoals bij het aangaan en beheren, aanhouden, van levensverzekeringen.

De voordeur
Aan de voordeur kan een verzekeraar rekenen op de zogenaamde ‘indirecte transparantie’.
Bij het aangaan van een levensverzekering, en gedurende de looptijd, kan de verzekeraar er van uitgaan niet verplicht te zijn tot een opgave van de kosten, de wijze van het vaststellen van de premies, enzovoort. Een offerte mag gebaseerd zijn op een, bij een bepaald aangenomen rendement, aan te nemen eindkapitaal.

De achterdeur
Bij de achterdeur, de controle op het gedrag van de verzekeraar – het toezicht – is er ook hier een beperkte transparantie. De verzekeraar kan nu rekenen op toezichtsvertrouwelijkheid. Dat wil zeggen dat als er melding wordt gedaan van mogelijk wangedrag het werk van de toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), niet wordt gedeeld. De voordeur en achterdeur zijn dicht en de consument zit daarmee als opgesloten in een val.

Schuivende panelen
Een verzekeraar kan tussen de verschillende polis-onderdelen schuiven met kosten, kan winstdelingen veranderen, kan de berekening van premies onzichtbaar laten, kan risico’s afwentelen, enzovoort. Ten koste van de consument, naar eigen wil en zin het geld van de consument aan het zicht onttrekken. Zo kan de verzekeraar administratiekosten in rekening brengen zonder feitelijk de administratie te voeren. Dit type levensverzekeringen hebben het label ‘woekerpolissen’ meegekregen.

Schikkingen
Woekerpolissen zijn erkend als ‘foute producten’. Aangestuurd door de overheid is er een aanbeveling bedacht om de te hoge kosten en premies te compenseren: de zogenaamde ‘Wabeke-aanbeveling’. De heer Jan-Wolter Wabeke was destijds de Ombudsman die met deze regeling kwam, maar ook zelf de regeling niet leek te begrijpen. Daarop bedacht René Graafsma een methodiek om tot een eerlijke en betere compensatie te komen. Die heeft hij in 2015 geïntroduceerd en met een overgrote meerderheid van de levensverzekeraars tot effectieve schikkingen geleid. Het is bekend geworden als de ‘Graafsma-methode’.
Meerdere organisaties van consumentenvertegenwoordigers hebben zich bij het treffen van schikkingen, in de basisuitgangspunten, van de ‘Graafsma-methode’ bediend.

ASR
De ‘Graafsma-methode ‘is dus door René Graafsma in 2015 geïntroduceerd en met een overgrote meerderheid van de levensverzekeraars tot effectieve schikkingen gebracht.
Tot nu, behalve met een enkele andere verzekeraar, zoals de ASR.
Tien jaren van besprekingen hebben nog niet tot resultaat geleid.

ASR-administratie?

De oorzaak? De mening is: de ASR is niet in staat om kostenspecificaties te maken. De administratie lijkt er niet te zijn. Bij elke opgave moet er opnieuw gerekend worden, de gegevens zijn er gewoon niet. Terwijl er wel door de polishouder administratiekosten zijn betaald. De ASR komt daarmee de vanzelfsprekende zorgplicht niet na.

ASR-schikking …….?
René Graafsma heeft voor enkele mensen bij de ASR schikkingen bereikt. Beter dan de schikkingen volgens de ‘Wabeke-aanbeveling’. Op grond daarvan heeft hij met de ASR een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, …… in 2012. Sindsdien zijn er vele gesprekken geweest. Met recent een over-all-schikking als resultaat. Echter, na de totstandkoming van deze groepsschikking stelt de ASR aanvullende voorwaarden. Waarmee de uitkomst, voor de mensen die René Graafsma vertegenwoordigt, niet te vergelijken is met de resultaten zoals die bij andere verzekeraars zijn bereikt. ASR is niet transparant en maakt er handjeklap van. René Graafsma wordt onder druk gezet, ‘in existentiële nood gebracht’, om de voorwaarden van de ASR maar te accepteren.

Kort geding
Het niet kunnen en willen verstrekken van de kosten- en premiespecificaties is naar de mening van René Graafsma er de oorzaak van dat er geen passende oplossingen voor de mensen met een ASR-woekerpolis kunnen worden bereikt. Om aan de halsstarrigheid van de ASR een eind te brengen is besloten de vraag tot het wel moeten verstrekken van de kosten- en premiespecificaties, van de ASR aan de consument, met een gang naar de Kort-Geding-rechter aan partijen en dus ook de rechter voor te leggen.

Transparantie?
Van belang is dan wel dat er een kloppende kosten- en premiespecificatie aan de consument kan worden verstrekt. Bij de verzekeraar ASR blijkt dat een probleem te zijn. Het lijkt er op dat de administratie bij de ASR niet op orde is en dat dat probleem op de consument wordt afgewenteld. De ASR werkt niet mee. Om aan de halsstarrigheid van de ASR een eind te brengen is besloten de vraag tot het wel moeten verstrekken van de kosten- en premiespecificaties, van de ASR aan de consument, met een gang naar
de Kort-Geding-rechter aan partijen en dus ook de rechter voor te leggen.

Samen = meedoen
Jij kan meedoen en helpen de polishouders bij de ASR een verbeterde compensatie te krijgen. Nogmaals: dat valt niet mee. De ASR benut alle juridische mogelijkheden en het is nog niet helemaal duidelijk hoe het Klachteninstituut KiFiD en de rechters zich opstellen.
Vandaar het Kort Geding. Ondersteunen kan je met een bijdrage van € 17,08.

Totaal: € -

Alle hulp is welkom. Méér dan! Voor extra sponsoring, ondersteuning en bijdragen:
NL05KNAB0258994665 t.n.v. R.A.J. Graafsma onder vermelding van ‘ASR Zwart Licht’.

Vervolgens: als je zelf een levensverzekering bij de ASR hebt neem je zelf ook deel in een specifieke procedure om meer transparantie over de premies en de kosten te verkrijgen.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen | Getagged | 12 reacties

Telegraafsma #44: De heer H.K. te T.

Met deze Telegraafsma #44 wil ik graag iets met je delen. Als reactie op iets waarop met een rustig gemoed wél gereageerd moet worden. Is mijn mening.

Aan het werk
In het leven en het zaken doen dezerzijds zijn er aan de orde:
– het overlijden van Dascha en de vraag ‘Wat is er gebeurd?’;
– ‘de woekerpolissen’;
– ‘de overgang van de kenmerken van de ‘woekerpolissen’ naar de ‘woekerpensioenen’.

Samen
De betrokkenheid van mensen bij het eerste is groot, het belang van de nummers 2 en 3 is er zeker ook voor jou. Daar wordt allemaal aan gewerkt, met hechte teams, binnen de mogelijkheden van onze rechtsstaat. Dat valt niet mee, zoals vaker beschreven, omdat de systeemwerelden op hun geëigende manieren zich verstaan met de leefwerelden van de mensen, zoals dus ‘gewone polishouders’ en ‘gewone kinderen’. Samengevat: het zijn manipulaties, machtspelletjes, tijdrekken en het ingewikkeld maken die vanuit de systemen de boventoon voeren. Met dit werk word ik bijgestaan door vele betrokkenen. Ook mensen en organisaties ‘die de boel in de lucht houden’, ook financieel. Met in de basis de afspraak dat het een gemeenschappelijk project is en ‘dat er wordt terugbetaald zodra dat kan’. Daardoor ‘kan ik (al jaren zo) doorwerken’.

November 2015
Op 25 november 2015 gaf ik een persconferentie over een methodiek die het verrekenen van schades op woekerpolissen mogelijk maakte. Op een zodanige wijze dat ‘het werkbaar was voor alle partijen’. Dat verscheen in de pers. Enkele dagen daarna is Dascha op
28 november 2015 overleden.

Dascha
Over Dascha kort het volgende:
– de politie beweerde eerst dat er sprake was van een suïcide en dat er geen onderzoek naar het gebeurde mogelijk was;
– even kort door de bocht, in een vervolgfase kon men dit niet overeind houden, onderhandelen: “René, als we er nou eens een ongeval van maken, kun je er dan mee leven?”;
– dezer dagen beschrijft de politie het gebeuren zelf als een ‘Perfecte Moord’, in boekvorm.

Minjonair
De combinatie van ‘Dascha’ en de woeker-werkzaamheden hebben mij, zoals vaker beschreven, ‘minjonair’ gemaakt. Maar dat gaf en geeft niet, er staan vorderingen op partijen en anderszins ook levensvatbare bedrijfsactiviteiten tegenover. Ondersteund door de bovengenoemde personen en organisaties.

Meneer H.K. te T.
Nu blijkt echter een meneer H.K. te T. het volgende aan de ondersteuners te schrijven en dat is jammer, vind ik:
“E.e.a. onder wederzijdse vertrouwelijkheid: Volgens mij voorliggende vertrouwelijke informatie hebt u in 2017 (….) een geldbedrag geleend aan de heer R. Graafsma, momenteel wonend in Bilthoven. De heer Graafsma heeft om hem moverende redenen van meerdere natuurlijke personen geldbedragen geleend. Op zichzelf is daarmee niks mis maar het probleem is dat de heer Graafsma in meerdere gevallen niet overgaat tot terugbetaling, ondanks verzoeken daartoe en toezeggingen daarover.
De vraag aan u is: Kunt/wilt u bevestigen of ontkennen dat de heer Graafsma van u in 2017 een geldbedrag heeft geleend? Kunt/wilt u bevestigen of ontkennen dat, ondanks verzoeken en/of toezeggingen daartoe de terugbetaling daarvan (nog) niet heeft plaatsgevonden? Hebt u de vordering inmiddels afgeschreven (als verlies genomen) of staat de vordering nog open?
Uw bericht zie ik in vertrouwelijkheid met belangstelling tegemoet”.

Privé
Mensen die dit bericht ontvangen van de heer H.K. te T. melden de ontvangst daarvan en antwoorden bijvoorbeeld aan de heer H.K. te T. het als een privé kwestie beschouwen.
(RG: Zo goed en zo kwaad deel ik de informatie die, zonder de processen te schaden, gedeeld kan worden. Men vertrouwt daarop. Elke vordering op mij houd ik nauwkeurig bij, conform de afspraken en/of mogelijkheden).

Vervolg
Waarop de heer H.K. te T. vervolgt:
“Dank voor uw bericht. Ik leid daaruit af dat
– u inderdaad een (relatief klein) geldbedrag hebt uitgeleend aan Graafsma
– de hoofdsom en de rente nog (steeds) niet aan u is terugbetaald
– u deze vordering (nog) niet hebt afgeschreven.
Voor dit moment volstaat uw indirecte bevestiging.
Mocht u in de toekomst een ander standpunt innemen, dan hoor/zie ik dat wel”.

Rechtszaal
Niet alleen met deze vorm van correspondentie, maar ook op andere wijzen positioneert de heer H.K. te T. mij naar zijn denkbeelden. Helemaal zijn ding, maar daar heb je rechtszalen voor, naar mijn mening. Eigenrichting en smaad en laster passen niet, ook en juist niet als dreigmiddel. Dit is geheel losgeraakt van de gemaakte afspraken om in gezamenlijkheid een aanspraak vol te houden op het functioneren van de rechtsstaat, is mijn mening.

De komende dagen:
– gaat er informatie over Dascha vrijkomen, en zal ik daarop acteren;
– breng ik mijn woekerpolisdossier naar buiten als vervolg op de recente uitspraak van
de Hoge Raad ter zake;
– vervolgen wij de introductie van de Stichting Pensioen Claim.

Feiten:
De handelingen van de heer H.K. te T. zouden dat, in de beeldvorming, kunnen verstoren ware het niet dat de feiten inmiddels vast liggen:
– Dascha komt dichter bij de waarheid;
– woekerpolissen: het dwalingsbegrip zal heel moeilijk nog buiten de beoordeling van de rechters kunnen blijven;
– woekerpensioenen: de ontwikkeling van de pensioenwaarden zullen er meer toe gaan doen als men de overeenkomsten op de juiste wijze weet te beoordelen.

Informatie
Eén en ander brengt met zich mee dat ik je vanaf nu over de ontwikkelingen in al de drie gevallen en zaken korter en nader op elkaar ga informeren.

Het leven delen
En ja, je moet maar durven vragen: als je wil ondersteunen dan graag (link). Het is altijd fijn als de telefoon en het internet het blijven doen en het eten en de huur betaald kunnen worden. Dan komen we uiteindelijk samen zeker uit bij een begin van rechtvaardigheid en verrekening. Juist ook voor jou zelf, met die polissen en pensioenen. (17 augustus is de geboortedag van Dascha, ook die dag vieren wij ‘om het leven te blijven delen’. Samen).Geplaatst in Het Leven Delen, Rechtsstaat | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #42: Martin van Rossum over ASR Waerdye en de geloofwaardigheid van het klachteninstituut KiFiD.

7 april 2022 was de dag dat maar liefst 6 dossiers over de Waerdye-verzekering in hoger beroep bij het KiFiD werden behandeld. De advocaat van ASR – Sjoerd Meijer van NautaDutilh – gooide maar meteen zijn kaarten op tafel: de uitspraken van de Commissie van Beroep deugen op een aantal punten gewoonweg niet, maar ASR legt zich daar bij neer. De Commissie werd opgeroepen dus dan maar ook de grieven van de 6 Consumenten niet meer te behandelen en te volharden in de “bestendige lijn” uit eerdere uitspraken, welke “lijn” inhoudt dat bepaalde kosten moeten worden vergoed, maar dat de Commissie zich maar niet meer moet uitlaten over de geheimgehouden risicopremie.

De recente uitspraak van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2022:166 moet wat betreft ASR ook maar genegeerd worden, want de uitleg die de Advocaat Generaal in haar conclusie daaraan heeft gegeven (verzekeraars waren verplicht vanaf het moment dat zij hun product op de markt brachten over drie dingen informatie te verschaffen: over de kosten, over de risicopremies en over de beleggingsrisico’s) kwam ASR te slecht uit.

Maar hoe zat het ook al weer met dat Waerdye-product? Het is een beleggingsverzekering van het type “unit-linked”, dus met een vaste risicopremie, die in dit geval geheim werd gehouden, hoewel Consument meer dan aannemelijk heeft gemaakt (om niet te zeggen heeft bewezen) dat daar op hun beurt ook weer geheimgehouden kostenopslagen in waren gestopt. Waardoor qua risicodekking dit product zeer ongunstig afsteekt bij andere beleggingsverzekeringen met een ingebouwde risicodekking.

Waerdye kent een tweede bijzonderheid en dat is dat op elke premievervaldag Waerdye-eenheden tegen de op dat moment bekende koers worden ingekocht ter waarde van de brutopremie na aftrek van wat dan heet de vaste doorsneerisicopremie. Dat betekent dat geen enkele herberekening van de poliswaarde – of ook geen enkele compensatievergoeding – goed valt na te rekenen zonder die doorsneerisicopremie te kennen. Die aangekochte beleggingseenheden werden dan namelijk jaarlijks qua aantal met 4% verhoogd (“opgerent” heet dat), waarbij die 4% rekenrente weer werd verrekend met het werkelijk fondsrendement, om op de koers per Waerdye-eenheid uit te komen. Die koersen werden door ASR gepubliceerd, maar weken dus af van de fondsrendementen van bijvoorbeeld Robeco die je in de financiële dagbladen kunt vinden.

Tijdens de zitting kwam boven tafel dat ASR beweert de doorsneerisicopremie van al die dossiers waarover we al soms 10 jaar procederen niet meer bij ASR bekend zijn. Geen back-up, nog maar 1 actuaris bij ASR die verstand heeft van de Waerdye-systematiek en de ASR heeft nieuwe administratiesoftware heeft moeten schrijven om de uitspraken van de Geschillencommissie uit te voeren (de Geschillencommissie oordeelde immers al dat alleen de kosten die in de polisvoorwaarden stonden vermeld in rekening mochten worden gebracht). Die actuaris heeft daarbij wel bepaalde aannames moeten maken, die niet meer gecontroleerd kunnen worden.

Tot vandaag hadden Consumenten er vertrouwen in dat in ieder geval de uitspraken van de Geschillencommissie correct werden uitgevoerd. Maar na de verklaring van vandaag dat de informatie over de werkelijk ingehouden doorsneerisicopremie niet meer beschikbaar is en er allerlei van elkaar afwijkende cijfers circuleren moet dat nu ernstig betwijfeld worden. Voor wiens risicoaansprakelijkheid moet deze administratieve wanorde blijven en hoe lang staat de Commissie van Beroep toe dat ASR hier mee wegkomt?

Consumenten hebben ondertussen voorgerekend dat die doorsneerisicopremie een disproportioneel effect had op de waardeontwikkeling en wensen bij gebrek aan betwisting van hun stellingen in het gelijk gesteld te worden. Dat de Commissie van Beroep in eerder uitspraken heeft geblunderd, door bijvoorbeeld de zogeheten actuarieel berekende risicopremie (of het gemiddelde daarvan) aan te zien voor de in werkelijkheid veel hogere onttrokken doorsneerisicopremie maakt dat niet anders.

Als de Commissie van Beroep haar eerdere feitenvrije opinies niet corrigeert volgt vernietiging van de uitspraak bij de rechtbank, vanwege kennelijke ondeskundigheid bij de Commissie om de rechtsfeiten te onderkennen en andere kapitale schendingen van de procesregels.

Tekst: Martin van Rossum

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, KiFiD, Transparantie, Woekerpolissen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #41: Help 1708. De onderste stenen boven.

(Alexander Milov)

‘De kloof’
Een vast thema van de Telegraafsma is de kloof tussen de systeem- en leefwerelden.
En de verwachtingen dat deze kloven wel of niet kunnen worden overbrugd.

We geven nog maar weer eens de, praktisch standaard geworden, voorbeelden (zelfs een oorlog moet zich er voor behoeden niet ‘gewoon te raken’ en de aandacht te zien verliezen):
de toeslagenaffaire, je zou maar als schuldenaar achtervolgt blijven worden en met overmacht het recht ontnomen zijn je eigen kind te mogen zien;
Groningen, je zou maar op jouw morele plichten worden aangesproken om het land in tijden van nood van gas te moeten voorzien terwijl de scheuren in de muren jouw verhaal vertellen;
woekerpolissen, je zou maar niet geïnformeerd zijn over de echte kosten en het moeten aanzien dat een klachteninstituut er decenniajaren over doet daar een oordeel over te vellen;
pensioenen, je zou maar moeten aanzien dat ook hier de kosten niet transparant zijn en dat het, het is niet anders, feitelijk uitgestelde salaris je (al dan niet met indirect kosten) kan worden ontnomen;
toezichthouders, je zou maar vertrouwen hebben in de wetshandhavers die er op moeten toezien dat de integriteit is gewaarborgd terwijl de organisaties de voor- en achterdeur kunnen sluiten met spaghetti-woorden als ‘indirecte-transparantie’ en ‘toezichtsvertrouwelijkheid’;
de waarde van een leven, je zou maar een kind van 16 jaar aangesproken zien worden op het zelf afscheid nemen van het leven, als conclusie zonder dat er ook maar enig onderzoek naar het gebeuren heeft plaatsgevonden en er door de overheid een onderhandeling wordt gestart om -bij gebleken tegendeel- er ‘in de rapporten dan maar een ongeval van te maken’;
rechtsstatelijkheid: je zou maar in een land wonen waar een Grondwet van toepassing behoort te zijn. Mensenrechtenverdragen, zoals het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, van kracht zijn en er machtige volwassenen zich manifesteren bij wie het kind in zich zelf verstomd is geraakt. Waarmee de Grondrechten en Verdragen er niet meer toe lijken te doen.
Enzovoort.

Macht en tegenmacht
De systemen verdrukken de mens, het is van ‘zij zijn groot’ en ‘ik ben klein’. Het behoeft geen betoog: als alle mensen zich zouden verenigen dan hebben de systemen het nakijken. Maar ja, de zwijgspiralen doen hun werk: de individuele angst overheerst, wat heel begrijpelijk is als je niet ziet dat er zelfs maar een paar mensen met je meedenken en meevoelen.

Moreel?
De systemen zijn, vaak, in handen van de ‘amorelen’. En het zijn juist de amorelen die als eersten een beroep doen op het voorrecht moreel gekwetst te zijn.

Onderste stenen
Tot het moment dat ‘projecten van waarheidsvinding’ die de systemen de baas kunnen zijn niet meer kunnen worden tegengehouden. Wanneer de waarheid toch de onderste stenen doet boven komen. Wanneer het geen verschil meer maakt voor het zichtbaar worden van de feiten omdat er op een gegeven moment geen individueel én collectief voordeel meer is te behalen met het blijven liegen.

Onder water
In boosheid, uit frustratie, uit onmacht kan je je tegen systemen verzetten. Door te gaan strijden, met demonstraties, publicaties, procedures bij rechtbanken, enzovoort. Je kan ook een aanvullende methode kiezen: je gaat ‘onder water’. Je gaat geen deel uitmaken van het systeem, maar je gaat er wel in op. Om te horen, te zien, voorlopig te zwijgen, te ruiken en te voelen. Je neemt van binnenuit waar en verzamelt de informatie, daar onder water. Hoe dieper je kan gaan, hoe meer je kunt waarnemen. Je gaat tot de bodem, zo diep dat de druk zo groot wordt dat de ademnood ondragelijk is en het bloed je ogen in wordt geperst en je op de tast verder moet, de modder in.

Samen
Maar dan heb je ook wat: feiten die niet meer ontkent of genegeerd kunnen worden. Waarmee het leven weer gedeeld kan worden. Waarmee een nieuwe meerderheid zal ontstaan. Waarmee de verdrongen kinderen in de mensen weer tot leven komen. Waarmee het weer een voordeel is om samen te zijn en het leven te blijven delen.

deonderstesteenboven.nl
De komende dagen en weken zullen er projecten worden opgestart (op www.deonderstesteenboven.nl) om de gevonden onderste stenen met elkaar te delen en aan elkaar te laten zien. Om de onderste stenen van hand tot hand te laten gaan. Het is bijna 1708, laten we elkaar helpen. In al die gevallen waarbij de systemen de baas lijken te zijn geworden, maar die het niet gaan volhouden om te blijven liegen. Laten we degenen die zich zelf niet meer kunnen verdedigen een stem geven. Samen.
Help s.v.p. om samen door te kunnen gaan.

Geplaatst in Dascha, De Kloof, Het Leven Delen, Rechtsstaat | Getagged , , , | 1 reactie