Telegraafsma #21: Vertrouwen Verzekerd

Bericht zoals verstuurd naar meerdere belanghebbenden in het beleggingspolisdossier.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Geachte heer, mevrouw,

Ziet u s.v.p. de bijlage.

Een en ander heeft het beoogde resultaat mogen zien in gesprekken en uiteindelijke schikkingen met meerdere verzekeraars. Zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld dat er een bereidheid is gebleken om, zoals in het betreffende kamerstuk (onderstaand de link naar het betreffende document) is beschreven, een oplossingsrichting met praktische en feitelijke resultaten te vinden.

In essentie komt het neer op een voor de betrokken partijen werkbaar alternatief voor de   “Wabeke-aanbeveling”.

Feit is dat als dit alternatief zijn verdere werking en gelijk gedragen ondersteuning krijgt, beperkt tot de groep consumenten die tot een zekere peildatum actief zijn geworden met een claim voor de schade uit het verleden, er een oplossing voor de hand ligt die niet gezien kan worden als een “systeemrisico”.

Zonder dat er sprake is van vormen van geheimhouding wil ik graag het een en ander nader met u bespreken, het juiste woord daarbij is wel vertrouwelijk. Juist dit begrip is de basis waarmee betrokkenen zodanig betrokken zullen raken dat zij zich gerespecteerd en kansvol voor de toekomst zullen voelen. Dit brengt met zich mee dat er een eind aan de praktisch grenzeloze juridificering van het dossier en bemiddelingsresultaten binnen bereik worden gebracht.

Graag nodig ik u daarom en daartoe voor een gesprek uit, opdat ik het een en ander nader kan toelichten. Ik zal u daarvoor op passende wijze benaderen.

kamerbrief-wabeke-aanbeveling-bij-beleggingsverzekeringen

Meer informatie op: www.vertrouwenverzekerd.nl

Geplaatst in Vertrouwen Verzekerd | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #20: Vragen stellen

Soms kunnen dingen niet beter gezegd worden: “Toespraak Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau, op De Dam – Amsterdam -, 4 mei 2018.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vandaag zijn we hier en overal in het land bij elkaar om te herdenken: vaders, moeders, opa’s, oma’s,kinderen. Jong en oud. Iedereen. We herdenken samen.

Dit jaar reiken scouts en zeekadetten uit Friesland de kransen hier op de Dam aan. Als jonge scout mocht ik dat ook op 4 mei doen in mijn woonplaats Hardinxveld. Ik herinner me hoe bijzonder dat is. Mijn hopman Bas de Mik vertelde mij, dat de oorlog ook over mij ging. Ik vroeg hem waarom. “Waarom denk je?”, vroeg hij op zijn beurt. Ik wist het antwoord niet en ik vroeg niet verder.

Mijn opa, binnenvaartschipper Gerrit Putters, had een kistje met spullen uit de oorlog. Hij liet me de voedselbonnen en de vaarbewijzen uit die tijd zien. Hij fronste dan zijn voorhoofd en zei er niet zo veel over. Ik zag dat het moeilijk voor hem was. Als kleine jongen stelde ik dan geen vragen meer. Pas veel later begreep ik dat hij boos was, op de moffen, zoals hij ze noemde. Dat die spullen bij hem allerlei herinneringen naar boven haalden. Wat had ik hem graag meer vragen willen stellen.

Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Dat schrijft Remco Campert in het voor mij zo bijzondere gedicht “Iemand stelt de vraag”. Campert was nog geen veertien jaar oud toen zijn vader, verzetsman en dichter Jan Campert in 1943 omkwam in het concentratiekamp Neuengamme.

Herdenken, stilstaan bij wat is gebeurd, helpt ons om aan onszelf en ook aan anderen vragen te stellen. Herdenken vraagt van ons om naar elkaar te luisteren. Juist als de verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden, moeten we willen weten hoe het echt met de ander gaat. Herdenken dwingt ons de vraag te stellen of we open staan voor wat waar is. Want zijn we in staat eerst informatie te verzamelen voordat we tot een oordeel over de ander komen? Bekijken we gebeurtenissen van meerdere kanten? Verzetten we ons tegen leugens of tegen ongelijke behandeling op welke grond dan ook?

Een vrije en betrokken samenleving vraagt van ons de bereidheid om open te staan voor feiten en om onze meningen bij te stellen. Ik denk dat mijn hopman bedoelde dat je kunt leren van de Tweede Wereldoorlog. Dat je moet luisteren naar verhalen van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt en dat wij die verhalen weer doorgeven aan volgende generaties. Dat we vragen leren stellen over onrecht in deze tijd, ons daar tegen verzetten en blijven zoeken naar antwoorden. Laten we een hand reiken, laten we ons openstellen voor de ander, laten we vragen stellen. En in gesprek gaan, over de grenzen van onze vrijheid. Met onszelf, met de ander, met de wereld.

Remco Campert sluit zijn gedicht af met de regels:

Jezelf een vraag stellen
Daarmee begint verzet
En dan die vraag aan een ander stellen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Link SCP: https://www.scp.nl/Nieuws/Verschenen_de_bundel_Verhalen_blijven_vertellen_en_elkaar_willen_begrijpen

 

Geplaatst in Vragen stellen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #19: Communicatie

Als partijen tegenover blijken of komen te staan is communicatie het sleutelwoord om de brug te slaan ‘tussen de eilanden’ waarop men zich heeft teruggetrokken.

Het beste uitgangspunt dat men in eerste instantie kan bereiken dat men ‘agree to disagree’.

Een zeer werkbaar hulpmiddel om verder te komen is een gesprek waarin men elkaars eigenschappen volgens het kernkwadrantenmodel accepteert. Dat men erkent dat de ander kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën heeft.

Definieert men een te bereiken doel, en is er de wil daartoe, dan kan er een brug worden gebouwd. Zo niet, dan zal er een ‘knoop overblijven’ waarin beide partijen zullen verstikken. Een onvermijdelijk drama, met alleen maar verliezers.

Geplaatst in De Kloof, Politiek, Systeemdwang | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma#18: Keuzes maken

Er doen zich zaken voor die kunnen worden gezien als een gemiste kans. In zich zelf is er sprake van een onvolwaardig optreden, van een betrokken partij, of zelfs van de meerdere betrokken partijen, personen, of organisaties. Er valt dan niets meer over te zeggen dan dat er sprake is van te accepteren feiten. Het is, zoals het is.

Het zijn de gebeurtenissen op zich die de eerste fenomenologische zichtbaarheid geven waarna de hermeneutiek zich vertaalt in de gedachten, het gevoel en uiteindelijk in het gedrag. Deze laatste tijdslijnvorm is dan ook geen keuze, het is een gevolg.

De keuze voor het vervolg ligt uiteindelijk bij degene die er ‘mee verder moet’.

Veel van de huidige vraagstukken waar we mee worden geconfronteerd (vertaald in doelstellingen, normeringen en waarderingen) vertalen zich, schijnbaar, in de betekenis van het geld dat er mee gemoeid is. De vraag die dan resteert is of daarmee de morele DEAL wel rond komt?

Gedrag, de keuze voor een zeker gedrag, is een actie. Welke? Dat is ter overweging. Waarheid, bijvoorbeeld, is onbetaalbaar en kent een niet vanzelfsprekende bereikbaarheid. De parallelle tijdlijn die kan worden gezien is de ‘natuurlijke reeks’ van ‘de why’, ‘de how’, en ‘de what’.

Nu systemen / het systeem zich op een eiland als een vesting transformeert blijft het individu verloren achter op het,  andere tegenoverliggende, eiland. De brug die de kloof kan overbruggen ontbreekt, vooralsnog.

Het natuurrecht, de menselijkheid, verliest het van de formalisering van het recht omdat het machtssysteem zich elke vorm van rechtsuitvoering kan toe-eigenen. Met als desastreus resultaat de alles bepalende gevolgen van de huidige status: ‘juridificering’.

Een kwestie van een keuze.

Geplaatst in De Kloof, KiFiD, Politiek, Systeemdwang | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #17: Belang, zwijgen is voor de daders.

In het verlengde van Telegraafsma #8: “het belang bepaalt de mening”. Nu is het verder duidelijk: “het belang bepaalt het inlevings- en bevattingsvermorgen”.

Cognitieve Dissonantie Reductie moet als een pleister werken. In gewone woorden kan men ook over gewoon liegen spreken: “Zwijgen is voor de daders”.

Als oplossing staat het begrip vertrouwen centraal. Als het hart, in het midden van de begrippen verantwoordelijkheid, echtheid en eenvoud.

Waarbij de geloofwaardigheid wordt bepaald door de waarde en de inhoud van de communicatie.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #16: Tweede Kamer, ‘Voortgang Beleggingspolisdossier’

Aan de leden van de Tweede Kamer.

Geachte dames en heren,

Op korte termijn zal het KiFiD, het klachteninstituut Financiële Dienstverlening, zich uitspreken over gang van zaken betreffende het dossier beleggingsverzekeringen. Het KiFiD heeft inmiddels uitspraak gedaan in vijf zaken die volgens de instantie exemplarisch zijn voor de ruim 700 dossiers. De vragen zijn o.a.: “Wat gaat het Kifid nu doen met deze 700 zaken? En wat betekent dit voor de woekerpolisbezitters?”.

Deze vragen zijn voornamelijk van procedurele aard. Hoewel het zeer goed is dat de verdere de behandeling van de KiFiD-zaken nu verder voortgang krijgt zijn er veel meer aandachtspunten in het dossier die directe en gelijkwaardige aandacht verdienen.

Zo zijn er meerdere procedures bij rechtbanken aanhangig en worden er op diverse niveau’s gesprekken met verzekeraars gevoerd. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere vormen van schikkingen bereikt. Daarmee blijft het belang van de diep inhoudelijke betekenis groot. Immers er moet recht worden gedaan en de wereld van de financiële dienstverlening heeft een dringende behoefte aan het herstel van het vertrouwen. Dat geldt aan de basis, zoals de definitieve oplossing van het beleggingspolisdossier. Maar ook op macro-niveau, zo wordt er zo maar gesproken over risico’s voor het systeem. Menige soortgelijke gedachtenuiting blijft feitelijk ongetoetst.

Iets meer inzicht in de behandeling van de zaken bij het KiFiD is wenselijk, maar dat heeft alleen zin als het gehele kader van het functioneren van de financiële dienstverlening (opnieuw) in beeld wordt gebracht. Een systematische aanpak is het vaststellen van de diverse ‘stakeholders’ in het dossier en de rol die men in het verleden heeft aangenomen, de bijdragen die men geleverd heeft en welke resultaten men heeft bereikt en/of verwacht nog gaan te bereiken. Meer duidelijk, dat er per organisatie wordt vastgesteld wat er verder is te verwachten met een onderbouwing van de zichtbare feiten en een volledig verwachtingsbeeld van datgene wat door en via de organisatie bereikt gaat worden. Gekoppeld aan het vervolg, hoe het een en ander is gecommuniceerd en de verwachtingen van de consument werden en worden vormgegeven.

In het vervolg op de brief van Minister J.R.V.A. Dijsselbloem d.d. 15 maart 2017 aan uw Kamer (nummer 2017-0000040370) heeft ondergetekende een eerste overzicht van de stand van zaken gemaakt. Het spectrum van de mogelijkheden is breed en diep. Slechts een beperkt voorbeeld is: de vraag of naast de procedurele behandeling van de KiFiD-zaken het net zo zeer van belang is de vraag te stellen op welke wijze in het nieuw opgestelde ‘Reglement’ bepaalde regels gaan uitwerken. Met het opruimen van 700 dossiers wordt er geen einde gemaakt aan ‘de woekerpolisaffaire’. De ware aard van het ontstaan en de gevolgen daarvan zijn nog lang niet boven op de tafel gelegd. De tijd heeft zijn werk nog lang niet gedaan.

Daarmee blijft de werkelijke bespreking van het gehele complex van factoren, en de invulling van de verschillende taken en functies, nog niet in een totaal perspectief. De woekerpolisaffaire staat niet voor een afsluiting maar kan juist gaan beginnen. Zeker bij de realisatie dat op, tot nu toe, de ‘woekerpensioenen’ nog aan de orde dienen te komen.

Een en ander wordt, als eerste verschijning van de beoogde inventarisatie, nu – in een eerste aanzet – en verder in beeld gebracht op de website www.vertrouwenverzekerd.nl. Het doel van deze brief is u als lid van de Tweede Kamer zoveel mogelijk nader te informeren, maar ook om u te vragen door te geven welke issues in dit dossier voor u van belang zijn en op welke wijze wij voor u antwoorden kunnen verschaffen. Met als een beoogd resultaat dat alle belanghebbenden uiteindelijk aan het woord komen en zich zelf aan de consument, op feitengronden, kunnen en zullen presenteren. Of naar beste waarneming zullen worden getoond.

De politiek heeft als het ware een ‘rustpauze’ achter de rug. Dat zal niet zo blijven. De scheidingen in belangen en meningen zullen juist toenemen, zo kan men redelijkerwijs verwachten. Met verassende wendingen en oplossingen, die ook voorkomen. De feiten komen hoe dan ook verder aan de orde. Vervolgens blijft het een kwestie van keuzes maken. In die zin is deze brief aan het enige juiste adres gericht: keuzes maken is immers uw vak. De kennis van de feiten en begrip voor hoe de belangen zijn en worden bepaald is daarvoor de basis. Opdat het vertrouwen weer verzekerbaar wordt. Zodanig dat ook de consument weet welke keuzes er mogelijk zijn.

Graag zien wij uw reacties tegemoet.

Met hartelijke dank en gelijke groet,

René Graafsma

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, KiFiD, Politiek, Verzekeraars | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #15: Café Weltschmerz

Een politieman betrokken bij een bepaalde zaak zei ooit eens tegen mij: “René, de werkelijkheid is als zoals hij is. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar dat doe ik niet. Ze geloven het toch niet”.

Het is tijd geworden, de feiten zijn verzameld en er worden nu resultaten gerealiseerd, om in het beleggingspolisdossier de zaken bij naam te noemen, de personen aan te spreken en te bevragen.
De politieman is ander werk gaan doen. Dat gaan wij toch maar niet doen, ……….

Geplaatst in Café Weltschmerz | Getagged , | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #14: Actualiteit ‘beleggingspolisdossier’

Voor de actualiteiten in het beleggingspolisdossier kan worden verwezen naar de actualiteitenpagina op de website www.beleggingspolisherstel.nl: http://beleggingspolisherstel.nl/actueel/

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Jurisprudentie, KiFiD | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #13: Het KiFiD en ‘voorbeeldzaken’.

Een bericht op de site van het KiFiD:
Kifid houdt klachten beleggingsverzekeringen nog enige tijd aan

7 augustus 2017

Kifid houdt de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolis genoemd, nog enige tijd aan. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling. Betrokken consumenten zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Uitgangspunt bij Kifid is dat de wijze waarop de Geschillencommissie klachten beoordeelt in overeenstemming is met de door de Commissie van Beroep gedane uitspraken. Met de recente uitspraak van de Commissie van Beroep van een consument tegen Nationale Nederlanden is er een duidelijke lijn als het gaat om de zogenaamde ‘eerste kosten’. Over andere aspecten die in de nog lopende vier beroepszaken voorliggen, moet de Commissie van Beroep nog uitspraak doen.

De Geschillencommissie zal de behandeling van de beleggingsverzekeringsklachten pas voortzetten nadat de Commissie van Beroep zich over alle aspecten heeft uitgelaten. Mogelijk is dat pas nadat in alle vier lopende beroepszaken uitspraak is gedaan.

In 2016 en 2017 heeft de Geschillencommissie in vijf ‘richtinggevende’ uitspraken uiteengezet hoe zij klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt. Dit betreft de uitspraken van de Geschillencommissie onder de nummers 2016-120, 2016-129, 2016-311, 2016-628 en 2017-072. In alle vijf zaken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep van Kifid. De recente uitspraak van de Commissie van Beroep heeft betrekking op zaak 2016-129 en is terug te vinden onder nummer 2017-023A.

Geplaatst in KiFiD, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen

Telegraafsma #12: Denken in alternatieven

Het oplossen van ‘de-beleggingsproblematiek’ is als het ontwarren van een schijnbaar totaal in de knoop geraakte belangenwereld en een bijzondere realiteit.

Een indruk daarvan kan worden verkregen door kennis te nemen van een brief van de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer:

kamerbrief-wabeke-aanbeveling-bij-beleggingsverzekeringen

Een pad om, zo goed mogelijk, te blijven volgen.

Geplaatst in Beleggingsverzekeringen, Politiek, Telegraafsma | Getagged | Een reactie plaatsen