Het Financieel Verbond

‘Krachtenbundeling’
Het Financieel Verbond biedt een informatiedelend platform aan organisaties en krachten die werken aan het verhalen van schade – het realiseren van claims – op verzekeraars die ten opzichte van de polishouders schadeplichtig zijn omdat er sprake is van beleggingsverzekeringen en soortgelijke producten die ‘woekerpolissen’ bleken te zijn.

‘Vertegenwoordiging’
Relevante organisaties op het gebied van het claimen van schade op gemankeerde beleggingsverzekeringen en vergelijkbare producten hebben, in verschillende mate, een betrokkenheid gehad bij gesprekken waarin de mogelijkheden van samenwerking zijn onderzocht. Iedere organisatie heeft een eigen werkwijze, eigen doelstellingen en een eigen identiteit. Dat is een vanzelfsprekend en zelfs wenselijk uitgangspunt. Vastgesteld is dat er daarbij wel een duidelijke behoefte is informatie en kennis te delen.

‘Platform’
Door de, vanzelfsprekend, verschillende uitgangspunten van de te onderscheiden organisaties kan en wil het Financieel Verbond niet gezien worden als een alles overstijgende partij namens alle betrokkenen. De kracht van het Financieel Verbond bestaat in het onderling overleg en het vrijwillig uitwisselen van informatie. Daarmee is het Financieel Verbond een praktisch en effectief platform voor de welwillend betrokken organisaties.