(Wet) Open Overheid

‘Pagina in bewerking’.

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen. Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.